29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector

Nr. 382 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 oktober 2019

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) is een belangrijk instrument om de kwaliteit van de beroepsuitoefening door zorgverleners te bewaken en patiënten tegen ondeskundigheid en onzorgvuldigheid te beschermen. De Wet BIG vormt hiermee een stevige basis voor de regulering van beroepen in de individuele gezondheidszorg. Het is een zeer maatschappelijk relevant en dynamisch beleidsterrein en daardoor bijzonder onderhevig aan maatschappelijke ontwikkelingen. Als gevolg van verschillende maatschappelijke ontwikkelingen, zoals opkomende technologie, werken over domeinen heen en het steeds meer werken in teams, komen vragen op over de houdbaarheid van begrippen en principes uit de wet op de langere termijn. Is het uitgangspunt van de individuele zorgverlener nog wel werkbaar in een tijd dat er steeds meer in teams gewerkt wordt? Welke zorgverlener is verantwoordelijk als er gebruik wordt gemaakt van een complex aan technologische middelen? Gezien deze ontwikkelingen, heb ik de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (de Raad) op 28 juni 2018 verzocht om een advies uit te brengen over de toekomstbestendigheid van de Wet BIG in relatie tot een aantal van deze maatschappelijke ontwikkelingen. Ik dank de Raad dat hij dit heeft willen doen.

Op 10 oktober 2019 heeft de RVS zijn advies «De B van Bekwaam. Een toekomstbestendige Wet BIG» gepubliceerd. Met deze brief informeer ik uw Kamer over het advies van de Raad (in de bijlage)1 en over mijn plannen ten aanzien van de toekomstbestendigheid van de Wet BIG.

Het advies van de Raad over de toekomstbestendigheid van de Wet BIG

Ik heb de Raad gevraagd hoe hij de toekomstbestendigheid van de Wet BIG ziet rekening houdend met een aantal maatschappelijke ontwikkelingen die zich nu al voordoen en die naar verwachting in de toekomst steeds gangbaarder zullen worden. Hiermee is de Raad aan de slag gegaan. De Raad beschrijft in zijn advies de knelpunten in de praktijk die hij ziet en reikt drie verschillende vergezichten aan voor toekomstige beroepenregulering:

  • 1. De Wet BIG als kwaliteitsregistratie-instrument: waarbij de toegang tot de Wet BIG zodanig verruimd wordt dat iedere beroepsgroep die toegelaten wil worden ook toegang krijgt.

  • 2. De Wet BIG als onderdeel van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), waarbij de regulering van beroepen vervalt en relevante kwaliteitsbevorderende maatregelen worden ondergebracht in de Wkkgz.

  • 3. De Wet BIG als Wet op de Bekwaamheden in de gezondheidszorg: waarbij de focus ligt op het borgen van bekwaamheden van beroepsbeoefenaren en alleen die beroepen in de Wet BIG gereguleerd worden waarvan het handelen onaanvaardbare risico´s met zich meebrengt voor patiënten indien ondeskundig uitgevoerd.

De Raad spreekt daarbij zijn voorkeur uit voor het derde vergezicht: het omvormen van de Wet BIG tot Wet op de Bekwaamheden in de Gezondheidszorg. Dit vergezicht behelst dat alleen basisberoepen worden gereguleerd en dat verworven bekwaamheden van beroepsbeoefenaren worden geborgd in een persoonlijk portfolio.

Aanvullende adviesaanvraag: de Wet BIG als kwaliteitsregistratie-instrument en een toekomstbestendige regulering van de behandeling van de huid met laser- en IPL apparatuur

Ik heb aan uw Kamer tijdens de begrotingsbehandeling van 18 oktober 2018 toegezegd om na te denken over de principiële vraag of de Wet BIG niet als een kwaliteitsregistratie-instrument gebruikt kan worden (Handelingen II 2018/19, nr. 15, item 17). Op 3 december 2018 heb ik hiervoor een aanvullende adviesaanvraag voorgelegd aan de Raad om in te gaan op de Wet BIG als kwaliteitsregistratie-instrument evenals op een toekomstbestendige regulering van de behandeling van de huid met laser- en IPL apparatuur. De Raad gaat in bijgaand advies nader in op het vraagstuk van kwaliteitsregistratie-instrument. Ik verwacht later dit jaar nog een deeladvies over toekomstbestendige regulering van de behandeling van de huid met laser- en IPL apparatuur. Ik zal uw Kamer informeren zodra deze is gepubliceerd.

De Wet BIG als kwaliteitsregistratie-instrument

De Wet BIG laat de uitoefening van de individuele gezondheidszorg in principe vrij voor iedereen. Het uitgangspunt van de Wet BIG is dat beroepen niet worden opgenomen in de Wet BIG, tenzij regulering noodzakelijk is om patiënten adequaat te beschermen tegen onzorgvuldig en/of ondeskundig handelen. Wettelijke regeling van een beroep wordt daarentegen door beroepsorganisaties vaak ervaren als erkenning van de betekenis van een beroepsgroep. Ook liggen er soms financieel-economische motieven ten grondslag aan de wens wettelijk gereguleerd te worden. Dit zijn echter geen redenen voor regulering in de Wet BIG.

Het omvormen van de Wet BIG tot een kwaliteitsregistratie-instrument zou betekenen dat de toegang tot de Wet BIG verruimd wordt, zodat iedere beroepsgroep die toegelaten wil worden en bereid is zich te onderwerpen aan de eisen die de wet stelt toegang te verlenen. De Raad geeft aan dat dit leidt tot een nog grotere groei aan (nieuwe) beroepen en een rigide systeem van beroepenregulering dat haaks staat op de behoeften van de zorgpraktijk. Ook zou het omvormen van de Wet BIG tot een kwaliteitsregistratie-instrument primair de bescherming van beroepsbelangen dienen en niet meer de bescherming van patiënten. Hiernaast geeft de Raad aan dat de arbeidsmarkttekorten alleen maar zullen toenemen indien de Wet BIG ruimer opengesteld wordt voor nieuwe beroepen. Dit, omdat dan bevoegdheden exclusief zijn toebedeeld aan vele verschillende beroepsgroepen.

De RVS is gezien het bovenstaande voorstander van niet meer reguleren dan nodig is en de Wet BIG niet omvormen tot een kwaliteitsregistratie-instrument.

Reactie op het advies van de Raad over de toekomstbestendigheid van de Wet BIG en het vervolg

Ik waardeer de inspanningen van de Raad om te komen tot het advies «De B van Bekwaam. Een toekomstbestendige Wet». De drie vergezichten zijn interessant, omdat het zeer verschillende perspectieven zijn. Ik deel de opvatting van de Raad dat om het doel van de Wet BIG te blijven dienen, namelijk de kwaliteit van de beroepsuitoefening door zorgverleners te bewaken om patiënten tegen ondeskundigheid en onzorgvuldigheid te beschermen, het nodig is de uitgangspunten van de wet onder de loep te nemen.

Ik wil samen met het veld (patiëntenverenigingen, werkgevers, werknemers, beroepsgroepen, zorgverzekeraars wetenschap etc.) de komende maanden verder verkennen op welke manieren we voldoende geëquipeerd kunnen zijn voor de geïnventariseerde maatschappelijke ontwikkelingen die voortkomen uit een veranderende zorgvraag en andere manieren van werken. Hierbij zal ik het advies van de RVS betrekken. Het doel is om een lange termijn visie te formuleren en daarmee aan de slag te gaan. Hierover wil ik uw Kamer rond de zomer informeren.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven