Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929282 nr. 351

29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector

Nr. 351 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 februari 2019

Met deze brief informeer ik uw Kamer over de herregistratie van fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen in het BIG-register in 2018. De doelstelling van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) is gelegen in het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en het beschermen van de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen op het terrein van de individuele gezondheidszorg. Het stelsel van periodieke registratie is van toepassing op de beroepen van arts, tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, fysiotherapeut, verloskundige en verpleegkundige en daarmee wordt gewaarborgd dat de deskundigheid van de in het BIG-register (titelgerechtigde) beroepsbeoefenaren op peil blijft. Hiermee wordt bijgedragen aan het doel van de Wet BIG. Niet iedereen die in de zorg werkt is BIG-geregistreerd. In december 2018 waren er ruim 360.000 BIG-geregistreerden terwijl in de zorg ongeveer 1,2 miljoen mensen werken.

Bij periodieke registratie gaat het om het handhaven van een minimumnorm waaraan beroepsbeoefenaren moeten voldoen om hun BIG-registratie te kunnen behouden. Een beroepsbeoefenaar dient iedere vijf jaar te voldoen aan één van de in artikel 8 van de Wet BIG opgelegde criteria, namelijk voldoende werkervaring of scholing. De werkervaringseis voor verpleegkundigen is dat ze in 5 jaar 2.080 uur als verpleegkundige gewerkt moeten hebben, wat neerkomt op ongeveer 8 uur per week. Een ieder die niet aan de werkervaringseis kan voldoen, kan zijn periodieke registratie behalen door het volgen van scholing.

Voor fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen geldt de herregistratieverplichting vanaf 1 januari 2009. De zorgverleners van deze beroepsgroepen met een diploma van vóór 1 januari 2009, moesten zich voor het eerst herregistreren vóór 31 december 2013 (eerste tranche). Deze groep

zorgverleners waarvan de registratie in 2013 is verlengd, moest vóór 31 december 2018 opnieuw een aanvraag herregistratie indienen, de zogenaamde Uiterste Herregistratiedatum (UHD).

We hebben gezien dat de invoering van de periodieke registratie voor iedere beroepsgroep een opschoning van het BIG-register met zich mee bracht. Beroepsbeoefenaren die hun beroep niet meer uitoefenen en dus bewust geen aanvraag tot herregistratie doen of diegenen die niet langer voldoen aan de in de Wet BIG gestelde eisen worden doorgehaald in het BIG-register. Een en ander leidt tot een actueel BIG-register met informatie waarop patiënten kunnen vertrouwen.

Bij de eerste tranche van de fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen in 2013 is 27% van deze beroepsbeoefenaren uitgeschreven uit het BIG-register. Vergelijkbare percentages werden doorgehaald bij andere BIG-beroepen bij het eerste herregistratiemoment. Tijdens de herregistratieronde van 2018 betreft dit 11% (bijna 29.000) van de fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen. Hierbij is van belang te vermelden dat 68% van deze beroepsbeoefenaren geen aanvraag tot herregistratie heeft ingediend en een ander deel (30%) actief kenbaar heeft gemaakt zich niet te willen laten herregistreren. Leeftijd zal hierbij een grote rol hebben gespeeld. 56% van de groep die is doorgehaald in het BIG-register n.a.v. de herregistratie is 60 jaar of ouder. De afgelopen vijf jaar is, naast de herregistratierondes, ongeveer 4.350 van deze beroepsbeoefenaren doorgehaald omdat de UHD verstreken was.

Hiernaast hebben in de periode 2014–2018 in totaal bijna 47.000 fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen zich als nieuwe zorgverlener geregistreerd in het BIG-register (zie figuur 1). Hierbij is een gestage stijging te zien van het aantal verpleegkundigen. Wanneer we de doorhalingen n.a.v. herregistratie (ongeveer 29.000 + 4.350) en de nieuwe registraties (ongeveer 47.000) in de periode 2014–2018 met elkaar vergelijken, zien we een stijging van ruim 13.500 fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen.

Figuur 1: Aantal nieuwe BIG-registraties bij Fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen.

Beroep

2014

2015

2016

2017

2018

Totaal

Fysiotherapeuten

1.596

1.613

1.651

1.424

1.524

7.808

Verloskundigen

184

218

210

257

233

1.102

Verpleegkundigen

6.465

6.833

7.048

8.615

9.027

37.988

Totaal

8.245

8.664

8.909

10.296

10.784

46.898

In verband met de stijgende zorgvraag is het nodig dat het aantal zorgverleners ook de komende jaren blijft stijgen. Met het actieprogramma Werken in de zorg zet ik samen met de Minister en de Staatssecretaris van VWS in op voldoende, goed toegeruste en tevreden zorgverleners.

Een zorgverlener die geen actieve BIG-registratie heeft, mag niet langer de beroepstitel uit de Wet BIG voeren. Wel mag men de beroepstitel voeren met toegevoegd de woorden «niet praktiserend». Hiermee wordt duidelijk dat de opleiding tot fysiotherapeut, verloskundige of verpleegkundige is gevolgd, maar dat er geen bevoegdheid meer bestaat om te praktiseren. Overigens geldt dat een zorgverlener «niet-praktiserend», zich altijd op een later moment opnieuw kan laten inschrijven in het BIG-register als wordt voldaan aan de voorwaarden voor herregistratie, zoals het succesvol afronden van het scholingsprogramma. Ook kan deze werken onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een wel BIG-geregistreerde zorgverlener.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins