Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201729282 nr. 265

29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector

Nr. 265 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Ontvangen ter Griffie op 22 december 2016.

De voordracht voor de vast te stellen ministeriële regeling is aan de Kamer overgelegd tot en met 21 januari 2017.

De voordracht voor de vast te stellen ministeriële regeling kan niet eerder worden gedaan dan op 22 januari 2017.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 december 2016

Hierbij bied ik u aan de concept regeling1, houdende wijziging van de Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant (hierna: de Subsidieregeling) in verband met verlenging van de werkingsduur.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 24a, derde lid, van de Comptabiliteitswet) en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over de conceptregeling voordat ik deze zal ondertekenen en ter publicatie aan de Staatscourant zend.

Op grond van de aangehaalde bepaling onderteken ik de concept regeling niet eerder dan 30 dagen nadat het ontwerpbesluit aan uw Kamer is overgelegd.

Een conceptversie van de beoogde regeling is als bijlage toegevoegd (bijlage 1)2. Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het ontwerpbesluit met ingang van 1 juli 2017.

Aanleiding

De Subsidieregeling kent een vervaldatum van 1 juli 2017. De concept regeling ziet toe op de verlenging van de werkingsduur van de Subsidieregeling.

In 2016 is de Subsidieregeling geëvalueerd door het Kenniscentrum Beroepsonderwijs en Arbeidsmarkt. Uit deze evaluatie blijkt dat de subsidieregeling beantwoordt aan het doel waarvoor deze in het leven is geroepen, en doelmatig wordt uitgevoerd.

Voortzetting van de Subsidieregeling wordt zeer wenselijk geacht om taakherschikking in de zorg ook de komende jaren verder te stimuleren door middel van het opleiden van physician assistants en verpleegkundig specialisten.

Het eindrapport van de evaluatie treft u als bijlage aan bij deze brief3.

Op basis van deze evaluatie ben ik voornemens de subsidiëring voort te zetten. Met de concept regeling wordt de werkingsduur van de Subsidieregeling verlengd met de maximaal toegestane periode van vijf jaar, conform artikel 24a, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2001. Dit betekent dat de Subsidieregeling per 1 juli 2022 zou komen te vervallen.

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd over de beoogde verlenging van de Subsidieregeling.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl