29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector

Nr. 168 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den haag, 5 september 2012

Tijdens het Algemeen Overleg over veilig werken in de zorg op 23 mei jl. heb ik uw Kamer toegezegd te komen met een regeling voor aangifte onder nummer. Tijdens het Algemeen Overleg over de Veilige Publieke Taak (VPT) op 5 juni jl. heb ik deze toezegging verder aangescherpt door aan te geven dat deze regeling (uiteraard) niet alleen voor de zorgsector zal gelden, maar ook daarbuiten. Ik heb u toegezegd u begin september te informeren over de wijze waarop ik dit vorm wil gaan geven.

Vanwege het belang dat ik hecht aan een mogelijkheid van het doen van aangifte onder nummer voor slachtoffers van geweld tegen de publieke taak, wordt deze mogelijkheid al eind deze maand ingevoerd.

Vorm van de regeling

Naar aanleiding van deze toezegging heeft het OM ervoor gekozen de aangifte onder nummer op te nemen in de handleiding Opnemen (deels) anonieme aangifte/verklaring. In deze handleiding stonden al de mogelijkheden van domiciliekeuze, anonieme getuige en beschermde getuige. Deze mogelijkheden blijven uiteraard bestaan. Hieraan wordt nu de aangifte onder nummer toegevoegd. Hiermee wordt het aangeven en verklaren onder nummer (in plaats van naam en/of adresgegevens) voor slachtoffers en getuigen landelijk mogelijk. Het nummer is een nieuw in te voeren uniek nummer, waardoor de bescherming optimaal is. Per 30 september 2012 zal deze regeling van kracht zijn.

Inhoud van de regeling

Onder omstandigheden kan de identiteit van de aangever, verdergaand dan door domiciliekeuze, worden afgeschermd. Die omstandigheden kunnen zich voordoen bij functionarissen met een publieke taak, die in verband met hun werk met geweld zijn geconfronteerd. Als de aangever aarzelt om aangifte te doen, omdat deze zich bedreigd voelt, is het van belang om de drempel om aangifte te doen zo laag mogelijk te maken. Aan de andere kant zal echter voorkomen moeten worden dat «anonimiteit» wordt ingeroepen in gevallen waar dat niet echt nodig is. Anonimiteit moet in ons rechtstelsel een uitzondering blijven, in het concrete geval gerechtvaardigd door bijzondere omstandigheden.

In de handleiding van het OM wordt de mogelijkheid van aangifte op nummer opgenomen en hierbij wordt aangegeven dat deze variant is bedoeld voor functionarissen met een publieke taak die aangifte doen, maar dat onder omstandigheden de procedure ook kan worden toegepast bij andere personen met een reële grond. In alle gevallen zal de verklaring toetsbaar moeten zijn voor rechter, OM en verdediging.

De aangifte kan namens de werknemer worden gedaan door de werkgever, met daarbij een door de aangever zelf op schrift gestelde verklaring, waarbij de identiteit van de aangever zelf niet wordt prijsgegeven. Naam, adres en andere persoonlijke gegevens worden dan niet in de aangifte en verklaring opgenomen. Wel zal in dit geval de aangever met een nummer worden aangeduid. Ook kan de werknemer zelf aangifte doen, waarbij zijn naam wordt vervangen door een uniek nummer.

Ik ben ervan overtuigd dat door het invoeren van deze mogelijkheid van het doen van aangifte op nummer, tegemoet wordt gekomen aan de belangen van slachtoffers en dat dit een positief effect heeft op de aangiftebereidheid.

De minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

Naar boven