Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229282 nr. 161

29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector

Nr. 161 MOTIE VAN DE LEDEN VOORTMAN EN LEIJTEN

Voorgesteld 28 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het van belang is dat er een zo breed mogelijk gedragen cao voor de vvt-sector komt;

van mening dat de in de cao opgenomen intentie voor het aanwenden van de beschikbare intensiveringsmiddelen zwak is en dat concrete afspraken over aanwending van deze middelen nodig zijn, zodat deze middelen ook daadwerkelijk ten goede komen aan meer banen in de vvt-sector;

verzoekt de regering, haar invloed aan te wenden om de partijen bij elkaar te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Leijten