29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector

Nr. 125 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 juni 2011

Hierbij doe ik u ter informatie het Capaciteitsplan 2010 voor de medische, tandheelkundige en klinisch technologische vervolgopleidingen (hierna: Capaciteitsplan) toekomen1. Het Capaciteitsplan bevat adviezen over de aantallen instromers voor de komende jaren in de onderscheiden vervolgopleidingen. Tevens gaat hierbij een beknopte toets naar betrouwbaarheid en bruikbaarheid van het Capaciteitsplan die op mijn verzoek door het Centraal Planbureau is uitgevoerd1. Directe aanleiding voor deze toets was de aanbeveling van de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg in zijn advies over de numerus fixus3 om de positie en samenstelling van het Capaciteitsorgaan te heroverwegen. De CPB-toets geeft aan dat de in het Capaciteitsplan geschetste scenario’s plausibel zijn. Wel meent het CPB dat het Capaciteitsplan aan waarde kan winnen door rekening te houden met macro-economische tegenkrachten op de zorgvraag. Ik ga de komende periode met het Capaciteitsorgaan bezien hoe dit advies bij toekomstige ramingen benut kan worden.

De in het Capaciteitsplan 2010 opgenomen instroomadviezen liggen ten grondslag aan de aantallen instroomplaatsen die voor 2012 voor de verschillende vervolgopleidingen beschikbaar worden gesteld. Daarbij is mijn uitgangspunt maximale inzet op het opleiden van extra medisch specialisten en huisartsen en flinke stimulering van taakherschikking. Aansluitend bij de nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling rond het opleidingsfonds zoals geschetst in de arbeidsmarktbrief,4 zijn de precieze instroomaantallen per opleiding voor 2012 inmiddels in goed overleg met de betrokken veldpartijen vastgesteld.

De mogelijke en wenselijke instroom in de jaren na 2012 hangt nauw samen met de ontwikkelingen rond de numerus fixus geneeskunde, voorgestelde wijzigingen in de structuur van de medisch-specialistische vervolgopleidingen en de ontwikkelingen rond taakherschikking in de medisch-specialistische zorg.

In mijn reactie op het RVZ-advies over de numerus fixus die u later dit jaar ontvangt ga ik nader in op dit perspectief voor de langere termijn.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

X Noot
3

Numerus Fixus Geneeskunde, Loslaten of vasthouden, RVZ, Den Haag, 2010.

X Noot
4

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 29 282, nr. 111.

Naar boven