Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129282 nr. 107

29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector

Nr. 107 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 oktober 2010

Hierbij bied ik u aan het rapport «Zorgopleidingen in de polder, Evaluatie Opleidingsfonds en CBOG»1. Het rapport is de weerslag van een evaluatie van de werking van de subsidieregeling zorgopleidingen 1e en 2e tranche – het Opleidingsfonds – dat de afgelopen maanden door Regioplan Beleidsonderzoek is verricht. Ook is de rol van het College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg (CBOG) onderzocht. Deze evaluatie is bij de start van het Opleidingsfonds aan de Tweede Kamer toegezegd.2

Ik laat het aan mijn opvolger om namens het kabinet een standpunt ten aanzien van deze evaluatie te formuleren. Wel zullen de komende tijd reeds ambtelijk initiatieven worden ontplooid om gezamenlijk met de betrokken veldpartijen te verkennen welke aanpassingen op korte en langere termijn wenselijk en haalbaar zijn om de werking van het Opleidingsfonds te verbeteren. Deze verkenningen kunnen worden betrokken bij de formulering van het kabinetsstandpunt.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

XNoot
2

Tweede Kamer, 2005–2006, 29 282, nr. 23.