29 279
Rechtsstaat en Rechtsorde

nr. 69
BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 maart 2008

Op 1 februari 2008 is het rapport van de Commissie normstellende rol Hoge Raad Versterking van de cassatierechtspraak aan mij aangeboden. De commissie diende te onderzoeken of het huidige stelsel nog voldoet, waarin de cassatierechter door zijn arresten zowel rechtsbescherming in het individuele geval, als rechtseenheid en rechtsvorming tracht te bereiken. De commissie kreeg als opdracht te komen tot voorstellen om de normstellende rol van de Hoge Raad te versterken. Inmiddels heb ik mij een oordeel gevormd over de aanbevelingen van de commissie. Ik sta positief tegenover de aan mij gerichte aanbevelingen.

Een aantal aanbevelingen heeft betrekking op de werkwijze van de Hoge Raad en van het parket. Ik heb het rapport om die reden ook aan de President van de Hoge Raad en de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad toegezonden.

Ik bied u hierbij het rapport ter kennisneming aan1.

De minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven