29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde

Nr. 659 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID EN VOOR RECHTSBESCHERMING EN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 juni 2021

Hierbij bieden wij u de «JenV beleidsagenda voor Caribisch Nederland 2021–2025» aan1. In deze beleidsagenda worden de ambities en de inzet van Justitie en Veiligheid (JenV) in Caribisch Nederland voor de periode 2021–2025 uiteengezet.

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het op orde krijgen van de basis van de organisaties en de werkzaamheden op JenV-terrein in Caribisch Nederland. Dat is goed gelukt; de organisaties en processen draaien naar behoren. In de recentelijk aan u aangeboden jaarlijkse review, «Staat van de rechtshandhaving Caribisch Nederland 2020», onderschrijft de Raad voor de rechtshandhaving deze positieve ontwikkeling.2 De inspectiedienst constateert in een terugblik op tien jaren rechtshandhaving in Caribisch Nederland dat er veel is bereikt en dat dit steeds beter en duurzamer wordt ingebed. De Raad pleit ervoor de inslagen weg voort te zetten.

Voor de komende jaren zijn er vier complexere onderwerpen als speerpunten aangewezen: ondermijning, grensbewaking, resocialisatie, re-integratie en jeugdbeleid, en crisisbeheersing. Dit zijn thema’s die voor Caribisch Nederland extra werk en inzet vereisen. Ook zijn er elementen waar blijvend aan gewerkt zal moeten worden. Deze zijn in de beleidsagenda weergegeven als randvoorwaarden en gaan over de toegang tot het recht, informatie voorziening en uitwisseling, en regionale samenwerking. De bijzondere kenmerken en ligging van de drie eilanden van Caribisch Nederland maken dat dergelijke randvoorwaarden continue aandacht zullen vergen en dat maatwerk in beleid en uitvoering nodig zal blijven.

Tegelijkertijd zal zoveel mogelijk de aansluiting bij nieuwe ontwikkelingen in Europees Nederland wordt gezocht.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

«Staat van de rechtshandhaving Caribisch Nederland 2020», Raad voor de rechtshandhaving, mei 2021, Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven