29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde

Nr. 649 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID EN VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 april 2021

Ter uitvoering van de motie van het lid van de Eerste Kamer Rosenmöller heeft SEO economisch onderzoek in samenwerking met AEF in opdracht van het WODC een onafhankelijk onderzoek verricht naar de continuïteit van de bekostiging van politie, Openbaar Ministerie en Rechtspraak.1 Zoals aangekondigd in onze eerdere brieven aan uw Kamer over de doorlichting van de strafrechtketen door PwC en de follow-up daarvan is het onderzoek in maart 2021 afgerond.2

Hierbij sturen wij u het onderzoeksrapport toe met de begeleidende brief aan de Eerste Kamer met onze eerste reactie op de conclusies en aanbevelingen3.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


X Noot
1

Kamerstuk 35 300, C.

X Noot
2

Zie brieven van resp. 26 juni 2020 (Kamerstuk 29 279, nr. 604) en 17 november 2020 (Kamerstuk 29 279, nr. 628).

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven