29 279
Rechtsstaat en Rechtsorde

nr. 60
MOTIE VAN DE LEDEN TEEVEN EN HEERTS

Voorgesteld 4 december 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het een goede zaak is dat de provincie Flevoland te Lelystad een zelfstandige arrondissementsrechtbank en arrondissementsparket krijgt;

overwegende, dat de regio Twente dient te beschikken over een zelfstandig en goed functionerende arrondissementsrechtbank en Openbaar Ministerie in die regio;

constaterende, dat de regering overweegt, de arrondissementen Zwolle en Almelo samen te voegen en niet bereid is om Almelo zelfstandig te laten bestaan;

overwegende, dat een volledige reorganisatie van de gerechtelijke kaart van Nederland eerst pas over een aantal jaren haar beslag krijgt;

van oordeel, dat de arrondissementsrechtbank Almelo en het arrondissementsparket Almelo zelfstandig moeten blijven bestaan;

verzoekt de regering dienovereenkomstig te handelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teeven

Heerts

Naar boven