Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029279 nr. 590

29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde

Nr. 590 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Ontvangen ter Griffie op 1 mei 2020.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 29 mei 2020.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 30 mei 2020.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 mei 2020

Hierbij bied ik u aan het ontwerp-besluit houdende regels voor het langs elektronische weg procederen in het civiele recht en het bestuursrecht (Besluit elektronisch procederen). Voor de inhoud van het ontwerp-besluit verwijs ik naar de ontwerp-nota van toelichting1.

De voorlegging geschiedt in het kader van de in artikel 33 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerp-besluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.

Een ontwerp-besluit is in januari jl. op internetconsultatie.nl bekend gemaakt om een ieder de gelegenheid te geven om binnen de consultatietermijn op het ontwerp te reageren. De ontvangen reacties zijn gepubliceerd op www.internetconsultatie.nl/bep. In de nota van toelichting wordt in paragraaf 3 nader ingegaan op de wijze waarop de reacties zijn verwerkt in het ontwerp-besluit.

Op grond van de aangehaalde bepaling geschiedt de voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerp-besluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerp-besluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Een gelijkluidende brief heb ik gezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.