Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029279 nr. 583

29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde

Nr. 583 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 april 2020

In aanloop naar het Algemeen Overleg over de Rechtspraak op 26 september 2019 (Kamerstuk 29 279, nr. 544) heeft de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) in reactie op de moord op Derk Wiersum gepleit voor bestudering van alle mogelijke veiligheidsmaatregelen, waaronder ook de inzet van anonieme rechters. Tijdens voornoemd Algemeen Overleg heb ik uw Kamer toegezegd de maatregel van anonieme rechters nader te bestuderen en de Tweede Kamer over de uitkomst te informeren. Met deze brief voldoe ik aan die toezegging. Ter voorbereiding op deze brief is overleg gevoerd met de NVvR en met de Raad voor de rechtspraak.

Zoals ik tijdens het debat over de Staat van de rechtsstaat in de Eerste Kamer op 10 maart jongstleden (Handelingen I 2019/20, nr. 23, item 8) heb gezegd, past de maatregel van anonieme rechters niet in onze democratische rechtsstaat, waarin openbare, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak kernwaarden zijn. Het beginsel van openbaarheid van rechtspraak is onder andere neergelegd in artikel 6 EVRM en artikel 121 Grondwet. Rechtszittingen zijn in beginsel voor iedereen toegankelijk, de communicatie tussen de rechter en de verdachte vindt transparant plaats en uitspraken van rechters worden altijd openbaar uitgesproken. Op deze manier wordt de samenleving in staat gesteld om de rechterlijke macht te controleren en wordt het vertrouwen in de rechtspraak gewaarborgd. Rechtspraak door anonieme rechters vormt een inbreuk op de openbaarheid van rechtspraak en de waarborgen voor onpartijdigheid.

De Raad voor de rechtspraak heeft als werkgever maatregelen getroffen die zien op de veiligheid van rechters en hun omgeving. Daarnaast worden op basis van eventuele dreiging aanvullende beveiligingsmaatregelen genomen door de overheid. Over deze aanvullende maatregelen kan ik vanzelfsprekend geen uitspraken doen. Tegelijkertijd treft het kabinet verdergaande maatregelen om de weerbaarheid en veiligheid voor de bij het strafproces betrokken beroepsgroepen te vergroten. Uw Kamer wordt hierover in de loop van het jaar verder geïnformeerd.

Ik vertrouw erop u met het voorgaande voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker