29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde

Nr. 533 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juli 2019

In het Wetgevingsoverleg over het Jaarverslag en Slotwet 2018 Ministerie van Justitie en Veiligheid van 27 juni jl. (Kamerstuk 35 200 VI, nr. 17) heb ik naar aanleiding van de motie van het lid Van Dam (Kamerstuk 35 200 VI, nr. 14) toegezegd om u te informeren over het overzicht van professionele ketennormen van het Bestuurlijk Ketenberaad.

Bijgaand treft u de laatste stand van zaken ten aanzien de professionele normen voor de 7 zaakstromen aan1. Dit overzicht met professionele ketennormen wordt vermeld op de website voor professionals in de keten: www.strafrechtketen.nl/onderwerpen/doorlooptijden.

In mijn brief van 26 juni jl. (Kamerstuk 29 279, nr. 526) over de voortgang uitvoeren ambities strafrechtketen heb ik de aanpak doorlooptijden van het Bestuurlijk Ketenberaad toegelicht. Het verkorten van de doorlooptijden is geen doel op zich, maar een middel om de logistiek en kwaliteit van zaakstromen te verbeteren. In het proces stond de vraag centraal in hoeverre de doorlooptijd uitlegbaar is aan slachtoffers, verdachten, daders én professionals. Het gaat om de juiste balans tussen tijd, kwaliteit en effectiviteit. Op 7 zaakstromen zijn door professionals voorstellen gedaan voor normen die variëren van kwalitatieve tot kwantitatieve doelstellingen per ketenpartner. Deze voorgestelde normen zijn de uitkomst van een proces waarbij professionals en verschillende ketenpartners hebben vastgesteld wat de gewenste ontwikkeling en richting is voor de komende jaren. Deze geven intern richting aan de inzet van ketenpartners met als uiteindelijke doel dat de doorlooptijden verbeteren. Een en ander wordt gebruikt om de systematiek achter de doorlooptijden en de normstelling te beproeven en evalueren. Het verbeteren van de doorlooptijden zal het nodige vergen van de strafrechtketen en vraagt om een lange adem.

Met behulp van de Strafrechtketenmonitor wordt de ontwikkeling van de doorlooptijden gemonitord en geanalyseerd. Door publicatie van de jaarlijkse factsheet van de Strafrechtketenmonitor wordt de ontwikkeling transparant gemaakt.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven