29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde

Nr. 490 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 februari 2019

Bij brief van 15 november 2018 heb ik u geïnformeerd over het basisplan digitalisering civiel recht en bestuursrecht.1 Nadien is nog een reviewrapport over het basisplan uitgebracht. Zoals toegezegd tijdens het Algemeen Overleg rechtspraak op 31 januari jongstleden zend ik u bijgaand het basisplan en het reviewrapport2. De Raad voor de rechtspraak heeft mij laten weten dat de adviezen van de reviewboard over het basisplan worden meegenomen in de uitwerking van het basisplan tot concrete projectplannen die zullen worden onderworpen aan een BIT-toets.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


X Noot
1

Kamerstuk 29 279, nr. 467.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven