29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde

Nr. 489 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 februari 2019

Hierbij bied ik u aan het doorlichtingsonderzoek rechtspraak met de aanbiedingsbrief van de Raad voor de rechtspraak1. Het onafhankelijk onderzoek is uitgevoerd door de Boston Consultancy Group (BCG) in opdracht van de Raad voor de rechtspraak. BCG heeft in een relatief korte tijd een zeer gedegen rapport uitgebracht. Dat kon mede door de loyale medewerking van veel medewerkers van de rechtspraak en daarbuiten en de constructieve bijdrage van een breed samengestelde begeleidingscommissie.

Het onderzoek heeft zich gericht op de volgende drie onderwerpen: de ontwikkeling van de zaakzwaarte, de bedrijfsvoering en de organisatie van het primaire proces. De onderzoekers concluderen dat de zaakzwaarte de afgelopen jaren is toegenomen en niet volledig in de prijzen is vertaald. Ten aanzien van de bedrijfsvoering en de organisatie van het primaire proces geeft het onderzoek een goed inzicht in mogelijke verbeteringen en efficiencypotentieel. De onderzoekers komen tot de conclusie dat de rechtspraak op de korte termijn niet zelfstandig in staat is om financieel gezond te worden.

Dat betekent niet dat de rechtspraak geen maatregelen kan nemen. Het rapport geeft aan waar en op welke termijn er besparingsmogelijkheden liggen voor de rechtspraak en ook waar de rechtspraak afhankelijk is van bijvoorbeeld ketenpartijen of het ministerie voor aanpassing van wetgeving. Ik ga hierover met de Raad voor de rechtspraak in overleg. Dat overleg vindt de komende tijd plaats, onder meer in het kader van de prijsonderhandelingen voor de periode 2020–2022. Daarbij zijn uiteraard ook de afspraken over de rechterlijke macht in het regeerakkoord van belang. Ik zal uw Kamer nader informeren zodra duidelijk is hoe met de uitkomsten van het doorlichtingsonderzoek wordt omgegaan en hoe de financiën van de rechtspraak meerjarig in balans kunnen komen.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven