29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde

Nr. 130 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 december 2011

Hierbij doe ik u toekomen een brief van de Raad voor de rechtspraak over het digitaal klachtenformulier van de rechtspraak.1 Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Veiligheid en Justitie op 1 en 2 november jl. (Handelingen II, vergaderjaar 201/12, nrs. 17 en 18, behandeling begroting Veiligheid en Justitie), heeft het kamerlid Van der Steur over dit onderwerp vragen gesteld, en heeft hij mij verzocht hierover met de Raad voor de rechtspraak in overleg te treden en hiervan terugkoppeling te doen tijdens het algemeen overleg rechterlijke macht op 1 februari 2012 a.s.

Het overleg met de Raad voor de rechtspraak heeft plaatsgevonden, en tot mijn genoegen heeft de Raad voldaan aan het verzoek van de heer Van der Steur om op de algemene website rechtspraak.nl een directe link te plaatsen naar het digitaal klachtenformulier. Ik vertrouw er op u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

De minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven