Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201029279 nr. 101

29 279
Rechtsstaat en Rechtsorde

nr. 101
BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 februari 2010

In reactie op het daartoe strekkende verzoek tijdens bij het debat met de Eerste Kamer op 10 februari 2009 over het rapport van de Visitatiecommissie Juridische Functie en Wetgeving en het rapport Vertrouwen in Wetgeving, zend ik u in bijlage een overzicht van het aantal geldende regelingen per 1 januari 2010.

Omwille van de vergelijkbaarheid is de opzet van dit verslag op gelijke leest geschoeid als de eerdere berichten aan de Kamers over dit onderwerp1.

De getoonde getallen hebben derhalve betrekking hebben op het aantal wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen welke zijn opgenomen in het Basiswettenbestand op www.wetten.nl. In het Basiswettenbestand worden regelingen opgenomen die zelfstandige, voor burger en bedrijfsleven relevante betekenis hebben. Dit betekent dat bijvoorbeeld begrotingswetten en zuivere wijzigingsregelingen buiten beschouwing zijn gelaten.

De minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

BIJLAGE

Kwantitatieve gegevens wet- en regelgeving per 1 januari 2010

Figuur 1: Aantal geldende regelingen per 1 januari (periode 2004–2010)

kst-29279-101-1.png

Figuur 2: Ontwikkeling aantal geldende regelingen 2004–2010

kst-29279-101-2.png

Figuur 3: Aantal nieuw vastgestelde regelingen per jaar

kst-29279-101-3.png

Figuur 4: Aantal geldende regelingen per 01/01/2010, uitgesplitst per ministerie

kst-29279-101-4.png

XNoot
1

Zie voortgangsverslagen Bruikbare rechtsorde 14 juni 2005 (Kamerstukken II 2004/2005, 29 279, nr. 24) en 9 november 2006 (Kamerstukken II 2006/2007, 29 279, nr. 41), alsmede de Justitiebegroting 2010 (Kamerstukken 2009/2010, 32 123 VI, nr. 2).