29 248
Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs)

nr. 57
MOTIE VAN HET LID VAN DER VEEN C.S.

Voorgesteld 24 september 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat iedere uitbreiding van het B-segment, conform het coalitieakkoord, vooraf dient te worden gegaan door een zorgvuldige evaluatie op basis van kwaliteit en toegankelijkheid;

overwegende, dat het besluit om het B-segment per 2009 uit te breiden tot maximaal 34% majeure gevolgen heeft voor zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten;

overwegende, dat overschrijding van het aan het B-segment toe te rekenen deel van het Budgettair Kader Zorg voor risico van de ziekenhuizen is en niet ten laste van de burger mag worden gebracht in de vorm van directe of indirecte premieverhogingen of verkleining van het basispakket;

overwegende, dat, mede gezien de onzekerheden rondom de kapitaallasten en de complexiteit rondom de vereenvoudiging van de dbc’s, extra zorgvuldigheid en waakzaamheid is geboden;

van mening, dat de prijs- en volumeontwikkelingen in het B-segment, gezien bovenstaande problematiek, zorgvuldig dienen te worden gevolgd;

verzoekt de regering vanaf het eerste kwartaal in 2009, frequent, minimaal een keer per halfjaar, een rapportage te zenden met daarin gegevens over de prijs- en volumeontwikkelingen in het B-segment, de stand van zaken rondom de kapitaallasten en de stand van zaken rondom de vereenvoudiging van de dbc’s, opdat een zorgvuldige uitbreiding van de prestatiebekostiging kan worden geborgd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Veen

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Sap

Naar boven