29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs)

Nr. 282 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 maart 2015

Conform de aanwijzing macrobeheersmodel voor instellingen van medisch specialistische zorg (Stcrt 2014, nr. 36301) stuur ik u bijgevoegd een afschrift van mijn brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit over de overschrijding van het mbi-omzetplafond voor de jaren 2012 en 20131. Tevens bijgevoegd de rapportage van de NZa inzake de definitieve transitiebedragen2.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven