29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs)

Nr. 264 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2013

Graag wil ik uw Kamer informeren over de marktscan medisch-specialistische zorg 2013 van de Nederlandse Zorgautoriteit. De marktscan treft u met de bijbehorende aanbiedingsbrief, bijgaand aan1.

De Nederlandse Zorgautoriteit meldt op basis van een analyse van de jaarverslagen van ziekenhuizen dat de omzet in het jaar 2012 gelijk blijft aan de omzet in het jaar 2011. Overigens stelt VWS de realisatie van de uitgaven vast op basis van de schadelast en het transitiebedrag en niet op basis van de jaaromzet. De realisatie van de schadelast en het transitiebedrag voor 2012 staan nog niet vast. Daarnaast constateert de Nederlandse Zorgautoriteit dat de wachttijden over het algemeen steeds verder afnemen. Een beperkt aantal behandelingen en polikliniekbezoeken ligt nog boven de treeknorm. In de analyse is overigens geen rekening gehouden met de mogelijkheid om uit te wijken naar buitenlandse ziekenhuizen. Dit is met name relevant voor grensgebieden.

Ook dit jaar heeft de Nederlandse Zorgautoriteit een patiëntgroepenanalyse uitgevoerd. Ik vind de informatie die dit heeft opgeleverd waardevol en verzoek de Nederlandse Zorgautoriteit deze analyse structureel onderdeel te laten zijn van de marktscan. De uitkomsten zijn van bijvoorbeeld van waarde voor de vele initiatieven die lopen op het gebied van kwaliteit en doelmatigheid. Zo concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit dat de behandeling van bepaalde aandoeningen (zoals artrose) percentueel kan verschillen per regio. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat in bepaalde regio’s sneller of minder snel wordt verwezen naar de tweede lijn.

Tot slot wil ik stilstaan bij de ontwikkelingen rond de contractering. In de marktscan wordt geconcludeerd dat de contractering steeds vroeger wordt afgerond. Ook blijft het aantal contracten met ZBC’s toenemen. Aanvullend hierop kan ik u melden dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders verwachten de contractering voor het jaar 2014 aan het eind van dit jaar voor het grootste deel af te ronden. Voor 2015 en verder is afgesproken om de inkoopcyclus vóór 19 november van het jaar t-1 af te ronden.

Ik ga er vanuit dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven