29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs)

Nr. 263 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 november 2013

Conform de aanwijzing macrobeheersmodel voor instellingen voor medisch specialistische zorg (Staatscourant 2011, nr. 23196) stuur ik u bijgevoegd een afschrift van mijn brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit met daarin het beschikbare macrokader 20141.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven