29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs)

Nr. 251 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 mei 2013

Hierbij informeer ik u over mijn verzoek aan de NZa om de honorariumtarieven van kaakchirurgen per 2014 te herijken.

Achtergrond

In het Lenteakkoord is afgesproken de honorariumtarieven van kaakchirurgen vanaf 2014 met 20 miljoen euro te korten. Voor een optimale korting en herijking van honorariumtarieven kaakchirurgie zijn adequate en zo actueel mogelijke gegevens essentieel. Daartoe heeft de NZa als eerste stap de gerealiseerde honorariumomzet van kaakchirurgen, de productieaantallen en het aantal fte werkzame kaakchirurgen in kaart gebracht. De resultaten van dit onderzoek zijn inmiddels door de NZa opgeleverd (zie bijlage)1. Uit het onderzoek blijkt een gemiddelde honorariumomzet per fte kaakchirurg van 427.000 euro.

Bij de tariefsherijking zal voor de gemiddelde honorariumomzet van kaakchirurgen worden aangesloten bij die van medisch specialisten. Onder het huidige beheersmodel medisch specialisten bedraagt de gemiddelde honorariumomzet 270.000 euro. Het gelijkstellen van de gemiddelde honorariumomzet van kaakchirurgen aan die van medisch specialisten resulteert in een structurele korting van de honorariumomzet van kaakchirurgen van 38 miljoen euro, in plaats van de eerder ingeboekte 20 miljoen euro.

Op basis van de inzichten uit het NZa-onderzoek bedraagt de structurele korting op de honorariumtarieven van kaakchirurgen 38 miljoen euro. Gezien onder meer de beperkte voorbereidingstijd voor de beroepsgroep wil ik de NZa de ruimte geven deze korting in 2 stappen door te voeren. Dat betekent een korting van 20 miljoen euro in 2014 op het budgettair kader voor de kaakchirurgen (het oorspronkelijke voornemen) en een structurele korting van 38 miljoen vanaf 2015.

Wijze van verwerken van de korting

Het voornemen is om de nieuwe (maximum-)honorariumtarieven te baseren op een verdeling van de honorariumomzet van de kaakchirurgen als onderdeel van het Budgettair Kader Zorg (BKZ) over de bestaande kaakchirurgische prestaties (het zogenaamde rondrekenen). Hierbij dient de NZa uit te gaan van een kader voor mondziekten en kaakchirurgie van 84 miljoen euro in 2014 en van 66 miljoen euro vanaf 2015. In dit kader zijn eerdergenoemde kortingsbedragen verwerkt.

De NZa heeft aangegeven dat de beroepsgroep tevens in de gelegenheid wordt gesteld om de weging van de verschillende kaakchirurgische prestaties (die het tarief bepalen) opnieuw te beoordelen en zo nodig aan te passen.

Tot slot

Het verzoek aan de NZa zal gelijktijdig worden gedaan met het verzenden van deze brief. Vanaf dat moment zal de NZa starten met het herijken van de tarieven.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven