29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs)

Nr. 233 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 juni 2012

Met deze brief informeer ik u over de eenmalige verhoging van de budgetten die de NZa aan ziekenhuizen heeft toegekend op grond van hun aanvragen om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor de versnelde afschrijving van hun immateriële vaste activa (IVA).

Om de kapitaallastenproblematiek bij ziekenhuizen op te lossen is er een overgangsregeling kapitaallasten getroffen. Over de aard en omvang van deze problematiek en de inhoud van de overgangsregeling bent u per brief geïnformeerd (TK, 2009–2010, 29 248, nr. 114). Naar aanleiding van deze brief hebben diverse overleggen met uw Kamer over de problematiek alsook over de overgangsregeling plaatsgehad. Uiteindelijk heeft de NZa in het kader van deze overgangsregeling een beleidsregel opgesteld op grond waarvan ziekenhuizen onder voorwaarden in aanmerking komen voor vergoeding voor de versnelde afschrijving van hun IVA. Voor deze regeling is in de begroting 2010 oorspronkelijk een bedrag van € 160 miljoen opgenomen. In de marktscan Medisch Specialistische Zorg van december 2011 die aan u is gestuurd als bijlage bij de voortgangsrapportage Medisch Specialistische Zorg (TK, 2011–2012, 29 248, nr. 223) heeft de NZa aangegeven circa € 450 miljoen van de in totaal aangevraagde € 700 miljoen te hebben gehonoreerd. De overschrijding die hieruit voortvloeit, is met terugwerkende kracht ten laste gebracht van 2010. Deze week heeft de NZa bekendgemaakt dat zij in bezwaar nog eens voor een bedrag van € 155 miljoen aan IVA-aanvragen heeft gehonoreerd. Ook dit in bezwaar goedgekeurde beslag zal met terugwerkende kracht ten laste van 2010 worden verwerkt. Hiermee heeft de NZa inmiddels voor een bedrag van circa € 605 miljoen aan IVA-aanvragen toegewezen.

Deze overschrijdingen worden met terugwerkende kracht in de ziekenhuisbudgetten 2010 verwerkt en komen daarom ook in 2010 ten laste van het Budgettaire Kader Zorg. Omdat in jaarverslagen alleen die mutaties worden toegelicht die hebben plaatsgevonden tussen de ontwerpbegroting en het jaarverslag, worden deze aanpassingen in de jaarverslagen niet expliciet toegelicht. Ik hecht er daarom aan u via deze brief te informeren.

Tot slot wil ik opmerken dat ook in het geval geen overgangsregeling kapitaallasten zou zijn getroffen ziekenhuizen voor deze IVA zouden zijn gecompenseerd, maar dan jaarlijks door een vergoeding voor de afschrijvingen op hun IVA in hun budgetten.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers

Naar boven