29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs)

Nr. 194 MOTIE VAN HET LID DIJKSTRA C.S.

Voorgesteld 14 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in het stappenplan van de regering, om in de periode 2011–2015 de overstap te maken van budgetbekostiging naar prestatiebekostiging in de ziekenhuiszorg, meetbare doelstellingen ontbreken;

overwegende, dat de Kamer daardoor haar controlerende taak niet goed kan uitvoeren, omdat concrete gegevens ontbreken met betrekking tot:

A:

  • de implementatiegraad van uitkomstindicatoren (prestaties) in de ziekenhuiszorg;

  • de implementatiegraad en stabiliteit van dbc-zorgproducten (DOT's);

  • de ontwikkeling van evenwichtige marktverhoudingen;

  • de te bereiken prijsdaling(en) en volumebeperking(en) in het zogenaamde B-segment;

B:

  • de te bereiken verbeteringen in de risicoverevening ex ante;

  • en de daarmee gepaard gaande afname van risico's voor zorgverzekeraars en ziekenhuizen ex post;

verzoekt de regering als betrouwbare partner voor de partijen in het veld voor zichzelf specifieke, meetbare, realistische en tijdgebonden doelstellingen te formuleren voor de periode 2011–2015, en daar in ieder geval bovenstaande aspecten bij te betrekken;

en verzoekt de regering om jaarlijkse tussenrapportages over tussentijdse metingen en het al dan niet behalen van de doelstellingen prestatiebekostiging ter bespreking aan de Kamer te zenden in juni (deel A) en september (deel B),

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkstra

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Mulder

Smilde

Naar boven