29 246 Agentschap Dienst Regelingen LNV (DRL)

Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 december 2011

Tijdens het algemeen overleg van 23 november 2011 over Dienst Regelingen heb ik toegezegd terug te komen op de problematiek van de opvang van in bewaring genomen dieren.

Voordat ik in ga op de mogelijkheid om de opvanghouders te bezoeken zal ik eerst in het kort de organisatie van en het toezicht op de opvang uiteenzetten.

Op grond van wettelijke regelingen is mijn ministerie belast met de bewaring van onder meer levende dieren die strafvorderlijk door het Openbaar Ministerie in beslag zijn genomen. Daarnaast worden in het kader van de bestuursrechtelijke handhaving van CITES en het dierenwelzijn zeer regelmatig dieren in bewaring genomen. Dienst Regelingen is belast met de organisatie van de opvang van die dieren.

DR brengt dieren onder bij opvangadressen waarmee een contract is gesloten.

De opslaghouders voldoen uiteraard aan alle wettelijke eisen. Daarnaast worden er aanvullende eisen gesteld op het gebied van dierenwelzijn en gezondheid. Alle opslaghouders hebben aantoonbare kennis en ervaring met het opvangen van specifieke diersoorten.

Teneinde de verantwoordelijkheid van DR voor de kwaliteit van opvang waar te kunnen maken voeren de opslaghouders een administratie waaruit het welzijn en de gezondheid van de opgevangen dieren blijkt. Medewerkers van DR hebben te allen tijde toegang tot de gebouwen van de opslaghouder. Daarnaast worden de opslaghouders minimaal eenmaal per jaar bezocht door een inspecteur van de nVWA waarbij zowel gecontroleerd wordt op de wettelijke eisen als op de aanvullende eisen waaraan een opslaghouder moet voldoen.

Vanwege het feit dat de dieren veelal tegen de wil van de eigenaar verblijven bij het opvangadres zijn de namen en adressen van de opslaghouders niet openbaar. In verband met de rust en de veiligheid van de opslaghouders is het belangrijk dat de adressen van de opslaghouders slechts in beperkte kring bekend zijn. Dat betekent uiteraard niet dat er van de zijde van het Openbaar Ministerie, of van mijn kant bezwaar bestaat tegen het bezoeken van opvangadressen. In het geval er leden van uw Kamer belangstelling hebben voor het bezoeken van een of meer adressen is een dergelijk bezoek altijd en ook op korte termijn mogelijk.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

Naar boven