Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200429241 nr. 3

29 241
Voorgenomen huwelijk Z.K.H. prins Johan Friso

nr. 3
BRIEF VAN DE MINISTER-PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 oktober 2003

Hierbij doe ik u, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, toekomen de antwoorden op de vragen van het lid van uw Kamer mevrouw Kalsbeek (PvdA), zoals deze zijn gesteld tijdens het ordedebat van 30 september jl. (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2003–2004, nr. 7, blz. 263–264) waarvan u mij een stenografisch verslag zond bij uw brief van 30 september (uw kenmerk: 203-904).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

J. P. Balkenende

Voor het antwoord op deze vragen verwijzen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ik naar de brief die hierover heden aan de Tweede Kamer is gezonden voor zover het aspecten betreft die voor openbaarmaking in aanmerking komen (kamerstuk 29 241, nr. 2). Ten aanzien van de verantwoording over activiteiten van de AIVD en de daarmee samenhangende operationele aspecten zullen wij de Commissie Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten van de Tweede Kamer hierover vertrouwelijk informeren.