Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329240 nr. 50

29 240 Veiligheid op school

Nr. 50 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 2012

Hierbij bied ik uw Kamer de brochure «Ontwikkeling van sociale veiligheid in en rond scholen p(s)o en v(s)o 2006–2012» aan1. Hierin zijn gegevens opgenomen over het sociaal veiligheidsbeleid en veiligheidsmaatregelen van scholen, ervaring van sociale (on)veiligheid van betrokkenen in het onderwijs en de mate waarin incidenten voorkomen. De onderliggende monitor «Sociale veiligheid in en rond scholen» kunt u vinden op de website www.rijksoverheid.nl. Deze monitor wordt tweejaarlijks uitgevoerd in het primair (speciaal) onderwijs en het voortgezet (speciaal) onderwijs.

De gegevens uit deze monitor leveren belangrijke achtergrondinformatie voor het brede maatschappelijke debat over pesten dat ik samen met de Kinderombudsman begin januari ga organiseren. Over de uitkomsten van dit debat zal ik u in januari per brief berichten. In die brief zal ik tevens mijn beleidsvoornemens op het terrein van pesten presenteren en de vragen van de leden Bergkamp (D66) en Smits (SP) beantwoorden.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer