29 237 Afrika-beleid

Nr. 180 BRIEF VAN MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 april 2023

Recentelijk bent u geïnformeerd over de ontwikkelingen in Soedan (Kamerstuk 29 237, nr. 179). Met deze brief informeer ik, mede namens de Minister van Defensie, uw Kamer over de evacuatie uit Soedan.

Op vrijdagavond 21 april jl. hebben de strijdende partijen in Soedan een staakt- het-vuren tijdens Eid-al-Fitr afgekondigd. Alhoewel de gevechten zijn doorgegaan en de situatie gevaarlijk blijft, zijn de afgelopen dagen de mogelijkheden voor een evacuatie van Nederlanders uit Soedan verkend. Daarbij zijn contacten gelegd met verschillende landen die eveneens werken aan mogelijke evacuatiescenario’s van hun onderdanen. Tegen die achtergrond heeft het kabinet besloten om samen met Europese en internationale partners te werken aan een gezamenlijk vertrek van Nederlandse burgers en ons ambassadepersoneel uit Soedan. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de eerder door Defensie gereedgezette luchttransportcapaciteiten en bijbehorende eenheden en het Snel Consulair Ondersteuningsteam (SCOT).

Ruim 150 Nederlandse burgers en uitgezonden en lokaal ambassadepersoneel hebben aangegeven te willen worden geëvacueerd. Deelname aan de evacuatie is, gezien de situatie in het land, zeker niet zonder risico’s. Deelname is vrijwillig. De bij ons geregistreerde Nederlanders worden gecontacteerd en op de hoogte gebracht van de mogelijkheid tot evacuatie.

Nederland staat in deze evacuatie ook kerngezinsleden van evacués bij, ook met een andere nationaliteit. Ook individuele personen die een vergunning hebben tot rechtmatig verblijf in Nederland komen in aanmerking. Waar mogelijk evacueren Nederland en andere EU-lidstaten elkaars onderdanen.

De Nederlandse ambassade in Khartoem is inmiddels gesloten. De werkzaamheden worden voor zover mogelijk vanuit de regio en Nederland voortgezet.

De Minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra

Naar boven