Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202129232 nr. 46

29 232 Air France – KLM

Nr. 46 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN FINANCIËN EN VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 december 2020

Op 12 november 2020 heeft de Minister van Financiën een verzoek van de vaste commissie voor Financiën ontvangen waarin zij vraagt om een toelichting op de status van het herstructureringsplan van KLM. Door middel van deze brief willen de Minister van Financiën en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat reageren op dit verzoek.

Op 24 april 2020 heeft het kabinet uw Kamer geïnformeerd over de intentie van het kabinet om financiële steun aan KLM te verlenen.1 Daarbij zijn de hoofdlijnen van het steunpakket voor KLM geschetst. In deze brief is ook benoemd dat het kabinet aan de onderneming vraagt om een herstructureringsplan op te stellen. In de brief aan uw Kamer van 26 juni 2020 heeft het kabinet u nader geïnformeerd over het traject dat is doorlopen, de precieze vormgeving van het steunpakket, de bijbehorende voorwaarden en de verlenging van de opzegtermijn van de staatsgaranties.2 Eén van de genoemde voorwaarden is dat de onderneming, samen met externe adviseurs, een herstructureringsplan moest gaan opstellen waarbij gekeken zou worden naar het verbeteren van de concurrentiepositie van KLM door onder andere de kosten te verlagen. Daarbij moet KLM een reductie van de beïnvloedbare kosten van 15% weten te realiseren. Dit is ook vastgelegd in de term sheet waarin de voorwaarden voor de steun aan KLM zijn opgenomen en die het kabinet vertrouwelijk ter inzage heeft laten leggen bij de Tweede Kamer op verzoek van de heer Sneller (D66).

KLM heeft op 1 oktober 2020 het herstructureringsplan ingediend waarna het kabinet, met behulp van een externe adviseur, het plan heeft beoordeeld. Nadat KLM voldoende zekerheid kon bieden aan het kabinet dat voor de hele duur van de looptijd van het steunpakket via de arbeidsvoorwaarden een bijdrage aan de kostenreductie wordt geleverd en het bedrijf additionele kostenbesparingen voor de periode 2023–2025 heeft opgenomen, heeft het kabinet op 3 november 2020 ingestemd met het herstructureringsplan. Uw Kamer is hierover dezelfde dag geïnformeerd.3 In deze brief heeft het kabinet een toelichting gegeven op de belangrijkste elementen van het herstructureringsplan (reductie personeelsbestand en productiviteitsverbetering, arbeidskostenreductie, vlootvernieuwing, afspraken met ketenpartners, duurzaamheid en leefbaarheid). Ook heeft het kabinet zijn bevindingen en de bevindingen van de externe adviseur met de Kamer gedeeld. Het kabinet concludeerde dat met dit herstructureringsplan een structurele kostenreductie van 15% van de beïnvloedbare kosten wordt nagestreefd en dat de ketenpartners ook een bijdrage aan het herstel van de luchtvaartmaatschappij leveren. Daarnaast constateerde het kabinet dat het plan niet strijdig is met de andere voorwaarden die het kabinet aan de steunmaatregelen heeft verbonden. Als gevolg van de goedkeuring door het kabinet heeft KLM voldaan aan de gestelde voorwaarde en kan KLM gebruikmaken van het resterende deel van de directe lening en de doorlopende kredietfaciliteit.

Het is belangrijk dat de onderneming de komende tijd het herstructureringsplan gaat uitvoeren en de vooruitzichten voor de onderneming verbetert. Namens de Nederlandse staat houdt de State Agent hier toezicht op. Zoals aangegeven in de beantwoording van Kamervragen op 30 juni jl.4 en de eerder genoemde Kamerbrief van 3 november jl., zal de Kamer geïnformeerd worden door middel van rapportages via de bestaande budgettaire nota’s. De exacte vormgeving hiervan wordt, in overleg met de State Agent, nog nader bepaald. Bij de eerstvolgende budgettaire nota zal ik u een update van de stand van zaken geven. Mochten relevante ontwikkelingen daar aanleiding toe geven dan zal het kabinet ook buiten deze reguliere momenten uw Kamer informeren.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Kamerstuk 29 232, nr. 9

X Noot
2

Kamerstuk 29 232, nr. 41

X Noot
3

Kamerbrief «Goedkeuring herstructureringsplan KLM», 3 november 2020 Kamerstuk 29 232, nr. 45.

X Noot
4

Kamerstuk 35 505, nr. 21