Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200429231 nr. 11

29 231
Verlenging van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte (Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003)

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID ROUVOET ONTVANGEN

17 november 2003

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel VIII wordt als volgt gewijzigd:

I

Onderdeel B komt te luiden:

B

Paragraaf 1 van hoofdstuk 3 vervalt.

II

Na onderdeel B wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

Artikel 15, eerste lid komt te luiden:

1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan aan de werkgever, bedoeld in artikel 8, die een onderneming in stand houdt waarin in de regel 25 of minder werknemers werkzaam zijn, indien zijn werknemer arbeidsgehandicapte wordt in de zin van artikel 2, op aanvraag subsidie verstrekken voor werkzaamheden als bedoeld in artikel 8, waarmee de inschakeling in de arbeid van die werknemer wordt bevorderd buiten het bedrijf van die werkgever.

III

Onderdeel D vervalt.

IV

Onderdeel E vervalt.

V

Onderdeel F vervalt.

VI

Onderdeel G vervalt.

VII

Onderdeel I, artikel 87d wordt gewijzigd als volgt:

A. Het eerste lid vervalt.

B. Het tweede lid vervalt.

C. In het vierde lid vervallen de woorden: eerste, tweede en.

Toelichting

Bij kleine bedrijven is het minder vaak mogelijk om een werknemer die niet meer geschikt is voor zijn eigen arbeid te herplaatsen binnen het eigen bedrijf dan bij grote bedrijven, gelet op de minder grote variëteit aan functies en de kleinere hoeveelheid aan arbeidsplaatsen. Kleinere bedrijven zullen daarom relatief vaak moeten reïntegreren in het tweede spoor. Het schrappen van reïntegratiesubsidies zal voor kleine bedrijven dan ook extra belastend zijn. Met dit amendement wordt beoogd de REA-subsidies aan werkgevers voor reïntegratie-activiteiten, gericht op de inschakeling in de arbeid bij een ander bedrijf (het tweede spoor), te handhaven voor ondernemingen met 25 werknemers of minder.

Rouvoet