Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200429231 nr. 10

29 231
Verlenging van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte (Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003)

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID BUSSEMAKER

Ontvangen 13 november 2003

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan onderdeel C, wordt een subonderdeel toegevoegd, luidende:

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

8. Op verzoek van de verzekerde, die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, wordt de wachttijd, bedoeld in het eerste lid, verkort tot de periode voorafgaand aan de datum van ontvangst van dat verzoek door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. De wachttijd bedraagt, zo nodig in afwijking van de eerste zin, evenwel ten minste dertien weken. Het verzoek wordt tevens geacht een aanvraag te zijn als bedoeld in artikel 34. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot dit lid.

B

Onderdeel E komt te te luiden:

E

Artikel 37 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en derde lid wordt «52» telkens vervangen door: 104.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

4. Op verzoek van de verzekerde, die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, wordt de wachttijd, bedoeld in het eerste lid, verkort tot de periode voorafgaand aan de datum van ontvangst van dat verzoek door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. De wachttijd bedraagt, zo nodig in afwijking van de eerste zin, evenwel ten minste dertien weken. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot dit lid.

C

Na onderdeel E wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ea

In de artikelen 40, eerste lid, en 41, tweede lid, wordt «52» vervangen door: 104.

D

Onderdeel F, wordt als volgt gewijzigd:

1. Subonderdeel 1 komt te luiden:

1. In het eerste lid wordt «vijf jaar» vervangen door «vier jaar» en wordt «de wachttijd van 52 weken, bedoeld in artikel 19» vervangen door: de wachttijd van 104 weken, bedoeld in artikel 19, dan wel de op grond van de achtste lid van dat artikel verkorte wachttijd.

2. Onder vernummering van de subonderdelen 2 en 3 tot de subonderdelen 3 en 4 wordt een subonderdeel ingevoegd, luidende:

2. In het tweede lid wordt «vijf jaar» vervangen door «vier jaar» en vervalt: van 52 weken.

Toelichting

Dit amendement maakt een flexibel keuringsmoment mogelijk. Bij de verlenging van de loondoorbetalingsperiode van één naar twee jaar wordt een maximaal inkomen van 70% van het loon in het tweede jaar voorgesteld. Het argument hiervoor is dat de werknemer op deze manier financieel geprikkeld wordt om zoveel mogelijk weer aan het werk te gaan. Voor werkgevers moet de verlenging van de loondoorbetalingsperiode met één jaar een financiële prikkel zijn om meer werk te maken van reïntegratie. Deze argumenten zijn echter niet van toepassing op mensen die duurzaam volledig arbeidsongeschikt zijn en hierdoor geen zicht meer hebben op werk. Dit amendement maakt het voor deze mensen mogelijk om na drie maanden een keuring aan te vragen.

Een flexibel keuringsmoment maakte ook deel uit van de adviezen van de commissie Donner en de SER.

Bussemaker