Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200429217 nr. 8

29 217
Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Justitie (Reparatiewet I Justitie)

nr. 8
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 25 november 2003

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel I, onderdeel B, wordt «In artikel 60a van» vervangen door: In artikel 60a.

2. Artikel III, onderdeel B, komt te luiden:

B

In artikel 16a, tweede lid, wordt «80a, vijfde lid, en 80f» vervangen door: 80a, derde lid, en 80g.

3. Artikel VIII wordt gewijzigd als volgt:

a. Vóór onderdeel A wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

aA

In artikel 5, vierde lid, wordt «artikel 7.12.1» vervangen door: artikel 750.

b. In onderdeel A wordt «artikel 203a, vijfde lid,» vervangen door: artikel 230a, vijfde lid,.

c. Aan het einde van onderdeel C wordt een punt toegevoegd.

4. Na artikel VIII wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL VIIIA

De vijfde afdeling van de zevende titel van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek vervalt.

5. In artikel XI wordt na «derde lid» een komma ingevoegd.

6. Na artikel XVIII worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XVIIIA

Indien de Wet justitiële gegevens in werking treedt of is getreden, wordt in artikel 2, tweede lid, onder e, van de Wet bescherming persoonsgegevens «Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag» vervangen door: Wet justitiële gegevens.

ARTIKEL XVIIIB

Indien de Wet justitiële gegevens in werking treedt of is getreden, wordt in artikel 27, eerste lid, aanhef, van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur «Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag» vervangen door: Wet justitiële gegevens.

7. In artikel XXI, onderdeel B, wordt «Wet persoonregistraties» vervangen door: Wet persoonsregistraties.

8. Na artikel XXII wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XXIIA

Indien de Wet justitiële gegevens en de Wet documentatie vennootschappen in werking treden of zijn getreden, wordt in artikel 36, eerste lid, van de Wet justitiële gegevens «gegevens uit de documentatie vennootschappen bij Onze Minister» vervangen door: gegevens uit de registratie, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet documentatie vennootschappen.

9. In artikel XXIII, onderdeel A, subonderdeel 4, onder b, wordt na «61» een komma ingevoegd.

10. Na artikel XXIII wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XXIIIA

Indien de Wet tot wijziging van de Wet op de rechtsbijstand naar aanleiding van de evaluatie van de Wet op de rechtsbijstand alsmede aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand aan de Algemene wet bestuursrecht in werking treedt of is getreden, wordt de Wet op de rechtsbijstand gewijzigd als volgt:

A

Artikel 34 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het tweede lid komt te luiden:

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt geen rechtsbijstand verleend, indien de rechtzoekende beschikt over een eigen vermogen van ten minste € 7300, indien hij alleenstaande is, dan wel van ten minste € 10 500 in overige gevallen.

2. Het vijfde lid komt te luiden:

5. Telkens na vijf jaar wordt het vermogen, bedoeld in het tweede lid, per 1 januari aangepast met het percentage, bedoeld in het vijfde lid, onder c, van artikel 35, met dien verstande dat de te wijzigen bedragen worden afgerond op het naastliggende veelvoud van € 100.

B

Artikel 35, vijfde lid, onder b, komt te luiden:

b. de in het derde lid van dit artikel onder a genoemde eigen bijdrage wordt jaarlijks per 1 januari aangepast met het percentage waarmee de bijstandsnorm per 31 oktober daaraan voorafgaand afwijkt van de bijstandsnorm per 31 oktober van het voorgaande jaar, met dien verstande dat de te wijzigen bedragen worden afgerond op het naastliggende veelvoud van € 1;

11. Na artikel XXXI wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XXXIA

In artikel 103 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt «artikel 1624 van Boek 7A» vervangen door: artikel 290 van Boek 7.

12. Na Artikel XXXIV, onderdeel E, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

F

In artikel 551, eerste lid, wordt «250, en» vervangen door: 250 en.

13. In artikel XXXV wordt «(Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2002 (27 025)» vervangen door: (Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2002) (27 025).

Toelichting

1. Advocatenwet

Deze wijziging corrigeert een misslag.

2. Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

Deze wijziging strekt ertoe een tweetal onjuiste verwijzingen te corrigeren.

3. Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek

Artikel VIII ondergaat een aanvulling en een tweetal wijzigingen, die als volgt worden toegelicht.

a. Artikel 7.12.1 is vernummerd tot artikel 750 (Stb. 2003, 239). Door middel van voorgestelde wijziging wordt de verwijzing naar dit artikel hiermee in overeenstemming gebracht.

b. Deze wijziging strekt ertoe een verschrijving te corrigeren.

c. Deze wijziging is van redactionele aard.

4. Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek

Aan het wetsvoorstel wordt een wijziging van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek toegevoegd, die verband houdt met het volgende. Uit de considerans van de Wet van 21 november 2002 (Stb. 588), blijkt dat de vijfde afdeling van de zevende titel van Boek 7A vervangen wordt door afdeling 6 van titel 4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Verzuimd is in de aanhef van artikel I van genoemde wet uitdrukkelijk te bepalen dat genoemde afdeling uit Boek 7A vervalt, wat uiteraard blijkens genoemde considerans zonder meer de bedoeling is. Via de voorgestelde wijziging wordt dit verzuim hersteld.

5. Gratiewet

Deze wijziging is van redactionele aard.

6. Wet bescherming persoonsgegevens, Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Het voorgestelde artikel XVIIIa brengt een wijziging aan in de Wet bescherming persoonsgegevens naar aanleiding van de gewijzigde benaming van de Wet justitiële gegevens. Deze wijziging was ook opgenomen in artikel 71, onderdeel 1, van de Wet justitiële gegevens, maar kon niet worden doorgevoerd omdat in de wijzigingsopdracht de te wijzigen zinsnede niet geheel correct was geformuleerd. Met de voorgestelde wijziging wordt zeker gesteld dat de beoogde wijziging alsnog wordt doorgevoerd. Het voorgestelde artikel XVIIIb herstelt een omissie. In de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur was nog geen rekening gehouden met de gewijzigde benaming van de Wet justitiële gegevens.

7. Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

Deze wijziging strekt ertoe een verschrijving te corrigeren.

8. Wet justitiële gegevens

Met het voorgestelde artikel XXIIa wordt de verwijzing in artikel 36, eerste lid, van de Wet justitiële gegevens naar de documentatie vennootschappen in overeenstemming gebracht met de nieuwe wet over dit onderwerp.

9. Wet op de economische delicten

Deze wijziging is van redactionele aard.

10. Wet op de rechtsbijstand

De voorgestelde aanpassingen hebben betrekking op de omzetting van guldens in euro's.

11. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Aan het wetsvoorstel wordt een wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering toegevoegd, die strekt tot aanpassing van artikel 103 aan het nieuwe huurrecht.

12. Wetboek van Strafvordering

Bij wijziging van artikel 551, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering in de wet van 28 oktober 1999 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, enige andere wetboeken en enige wetten (opheffing algemeen bordeelverbod) (Stb. 464) is een fout geslopen in de interpunctie van de in dat lid opgenomen opsomming van artikelen. De wijziging, voorgesteld in onderdeel F, strekt tot correctie daarvan.

13. Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2002 (27 025) (wetsvoorstel)

Deze wijziging is van redactionele aard.

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner