Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200429217 nr. 6

29 217
Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Justitie (Reparatiewet I Justitie)

nr. 6
VERSLAG

Vastgesteld 5 november 2003

De vaste commissie voor Justitie1 belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, brengt als volgt verslag uit van haar bevindingen. Onder het voorbehoud dat de regering de gestelde vragen tijdig zal hebben beantwoord, acht de commissie de openbare behandeling voldoende voorbereid.

Algemeen

De leden van de fractie van GroenLinks hebben met belangstelling kennisgenomen van het onderhavige wetsvoorstel. Deze leden prijzen de regering voor de wijze waarop zij een bijdrage levert aan zorgvuldige wetgeving. De leden hebben slechts op één punt een onduidelijkheid aangetroffen. Zij spreken de hoop uit dat de Reparatiewet I Justitie de geconstateerde wetstechnische gebreken en leemten adequaat aanpakt.

Artikelsgewijze behandeling

Artikel XIV Uitleveringswet

B

Kan de regering uiteenzetten waarom in artikel 29, eerste lid, de overeenkomstige toepassing van artikel 279 Wetboek van Strafvordering vervalt, zo vragen de leden van de fractie van GroenLinks. Deze leden lezen in de memorie van toelichting niet dat het de bedoeling van de regering is om artikel 279 te laten vervallen, maar achten de wijze waarop artikel 29, eerste lid, thans geredigeerd is onhelder. Kan de regering niet beter opnemen: «In artikel 29, eerste lid, wordt na «279» een komma geplaatst en vervalt: tot en met, 280, tweede en derde lid», zo vragen deze leden.

De voorzitter van de commissie,

De Pater-van der Meer

De griffier van de commissie,

Pe


XNoot
1

Samenstelling: Leden: Van de Camp (CDA), De Vries (PvdA), Van Heemst (PvdA), Vos (GL), Rouvoet (CU), Adelmund (PvdA), De Wit (SP), Albayrak (PvdA), Luchtenveld (VVD), Wilders (VVD), Weekers (VVD), De Pater-van der Meer (CDA), voorzitter, Çörüz (CDA), Verbeet (PvdA), ondervoorzitter, Lazrak (SP), Wolfsen (PvdA), Tonkens (GL), De Vries (CDA), Van Haersma Buma (CDA), Eerdmans (LPF), Van Vroonhoven-Kok (CDA), Van Fessem (CDA), Straub (PvdA), Nawijn (LPF), Griffith (VVD), Van der Laan (D66), Visser (VVD).

Plv. leden: Van Hijum (CDA), Dijsselbloem (PvdA), Timmer (PvdA), Halsema (GL), Van der Staaij (SGP), Kalsbeek (PvdA), Van Velzen (SP), Tjon-A-Ten (PvdA), Van Baalen (VVD), Blok (VVD), Hirsi Ali (VVD), Aasted-Madsen-van Stiphout (CDA), Jager (CDA), Van Heteren (PvdA), Vergeer (SP), Arib (PvdA), Karimi (GL), Buijs (CDA), Sterk (CDA), Varela (LPF), Joldersma (CDA), Ormel (CDA), Van Dijken (PvdA), Hermans (LPF), Örgü (VVD), Lambrechts (D66), Rijpstra (VVD).