Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201729214 nr. 75

29 214 Subsidiebeleid VWS

31 476 Patiënten- en cliëntenrechten

Nr. 75 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 juli 2017

Hierbij bied ik u het rapport van bureau Schuttelaar & Partners met de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen voor een toekomstig beleidskader aan1. Hiermee doe ik mijn toezegging tijdens het Algemeen Overleg «Patiënten- en cliëntenrechten» van 22 februari 2017 gestand (Kamerstuk 31 476, nr. 19).

In mijn brief van 31 mei 2016 heb ik een meer fundamentele herziening van het beleidskader «subsidiëring patiënten- en gehandicaptenorganisaties» aangekondigd (Kamerstuk 29 214, nr. 73). Hiertoe heb ik een project onder de noemer «Patiëntendialoog» gestart, dat ziet op de inwerkingtreding van een nieuwe subsidieregeling per 1 januari 2019. Het bureau Schuttelaar & Partners heeft de opdracht gekregen om verschillende dialoogsessies te organiseren, waarbij naast de inbreng van de bekende organisaties ook nadrukkelijk ideeën van onder meer individuele cliënten, patiënten, mantelzorgers, mensen met nieuwe ideeën, zorgverleners, verzekeraars en gemeenten betrokken zijn.

Zoals besproken tijdens het AO van 22 februari 2017 is een beleidsinhoudelijke reactie aan de nieuwe bewindspersoon.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl