29 214 Subsidiebeleid VWS

Nr. 56 MOTIE VAN HET LID UITSLAG

Voorgesteld 17 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het Platform GGz en Platform VG met de andere koepels op gelijke wijze betrokken zijn in het overleg met het veld over het versterken van de positie van de cliënten in de zorg en een daarbij passende financieringssystematiek;

overwegende, dat de minister de financiering van koepels en de platforms op dit moment beziet en verwacht hierover in het voorjaar van 2011 de Kamer nader te informeren;

constaterende, dat er voor 2011 beleidsmatig ingezet wordt op een onafhankelijke stichting pgo-support waarin koepels en platform allen gelijke zeggenschap hebben;

verzoekt de regering in overleg met de beide platforms, de Programmaraad en pgo-support te bezien op welke wijze de binnen de platforms opgebouwde expertise en betrokkenheid het beste behouden kan blijven voor 2011,

en gaat over tot de orde van de dag.

Uitslag

Naar boven