29 214
Subsidiebeleid VWS

nr. 40
MOTIE VAN DE LEDEN VAN DIJKEN EN VENDRIK

Voorgesteld 17 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het belang van PGO-organisaties als derde partij in de zorg onomstreden is;

van mening, dat voor deze positie van PGO-organisaties adequate financiering gewenst is;

overwegende, dat ook zorgverzekeraars belang hebben bij een sterke rol van PGO-organisaties;

verzoekt de regering met zorgverzekeraars in overleg te treden over de mogelijkheid en wenselijkheid van medefinanciering van PGO-organisaties uit de middelen voor de Zorgverzekeringswet en de Kamer voor 1 juni 2010 over de uitkomsten van dit overleg te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Dijken

Vendrik

Naar boven