Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529048 nr. 14

29 048
Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Hessels tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

nr. 14
BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 augustus 2005

Met mijn brief van 14 juni 2005 informeerde ik u over mijn visie op het initiatief wetsvoorstel Warmtewet. Daarin geef ik onder andere aan dat de administratieve lasten van het wetsvoorstel op dat moment in onderzoek zijn.

Hierbij ontvangt u het advies dat Actal met brief van 1 juli 2005 heeft uitgebracht (zie bijlage 1)1. Actal adviseert mij «om het Parlement te adviseren het wetsvoorstel te verwerpen, tenzij met het vorenstaande rekening is gehouden.»

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel op 23 juni jl. heb ik toegezegd om inzicht te geven in de administratieve lasten voor de volgende situaties:

a. in werking treden van het wetsvoorstel vanaf 1 juli 2004;

b. in werking treden van het wetsvoorstel op moment dat het ongewijzigd van kracht zou worden;

c. in werking treden van het wetsvoorstel zonder beperking.

Hierbij informeer ik u over de resultaten van het eindrapport dat een extern bureau (zie bijlage 2)1 inmiddels aan mij heeft uitgebracht.

ad a.

De eenmalige administratieve lasten bedragen € 934 450; de structurele administratieve lasten bedragen € 298 600.

ad b.

De eenmalige administratieve lasten nemen hierdoor met € 544 300 af.

ad c.

De administratieve lasten zijn voor deze situatie niet exact vast te stellen, maar zullen aanzienlijk zijn. De onderzoekers wijzen onder andere op de mate waarin informatie nog beschikbaar en toegankelijk is (jaarafrekeningen, adresbestanden), de omvang van het aantal correctienota's, behandeling van vragen en klachten. Een globale verkenning van de effecten van het met onbeperkte kracht inwerking treden van enkele wetsartikelen resulteert in administratieve lasten van meer dan 2 mln. Euro.

Bij de berekeningen is overigens geen rekening gehouden met de lasten die uit de nog uit te werken uitvoeringsmaatregelen zullen komen (o.a. AmvB's, Ministeriële Regelingen, handhavingplan van de NMa).

De constateringen, adviezen en het eindoordeel van Actal onderstrepen naar mijn mening het belang dat ik hecht aan het betrekken van de administratieve lasten van het wetsontwerp in de beraadslagingen van de Kamer.

De Minister van Economische Zaken,

L. J. Brinkhorst


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.