Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529048 nr. 12

29 048
Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Hessels tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

nr. 12
AMENDEMENT VAN DE LEDEN KORTENHORST EN CRONE

Ontvangen 22 juni 2005

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Na artikel 21 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 21a

1. De eigendom van een warmtenet waarvoor nog een vergunninghouder moet worden aangewezen berust direct of indirect bij de overheid.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op het door NRE Holding N.V. aan E.ON Benelux overgedragen warmtenet.

3. Een rechtshandeling in strijd met het eerste lid is nietig.

II

In artikel 26 wordt na het eerste lid een nieuw tweede lid ingevoegd, luidende:

2. In afwijking van het eerste lid werkt artikel 21a terug tot en met 22 juni 2005.

Toelichting

De Warmtewet heeft tot doel de gebonden verbruikers aangesloten op warmtenetten een effectieve bescherming te bieden. Het ontstaan van private monopolies voor warmtelevering aan kwetsbare gebonden verbruikers is ongewenst. Ter voorkoming van private monopolies wordt vastgelegd dat de volle juridische eigendom moet berusten bij de overheid (gemeenten, provincies of de Nederlandse staat). Een rechtshandeling in strijd met dit artikel is van rechtswege nietig. Een uitzondering wordt gemaakt voor het warmtenet in de omgeving van Eindhoven. Dit warmtenet is recentelijk verkocht aan een private entiteit.

Kortenhorst

Crone