Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629023 nr. 204

29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie

Nr. 204 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 maart 2016

Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel STROOM d.d. 6 oktober 2015 heeft het lid Agnes Mulder (CDA) (Kamerstuk 34 199, nr. 61) gevraagd naar de tijdplanning voor de uitrol van de slimme meter en invoering van dynamische leveringstarieven voor consumenten met een slimme meter. Hierbij geef ik invulling aan mijn toezegging om uw Kamer hierover schriftelijk te informeren.

In 2015 zijn de netbeheerders van start gegaan met de grootschalige aanbieding van slimme meters aan huishoudens en kleinzakelijke verbruikers. In de periode tot 2020 zal voor circa 8,5 miljoen aansluitingen een slimme meter worden aangeboden. Door de netbeheerders is de volgende globale uitrolplanning van de slimme meter voorzien:

Jaar

Aantal aanbiedingen slimme meter

t/m 2015

1,9 miljoen

2016

1,2 miljoen

2017

1,4 miljoen

2018

1,4 miljoen

2019

1,4 miljoen

2020

1,2 miljoen

Met de slimme meter wordt het mogelijk om het verbruik van een consument per kwartier in beeld te hebben, in plaats van alleen het verbruik over een heel jaar bij het doorgeven van de meterstand. Dit is een van de randvoorwaarden om dynamische leveringstarieven (kwartiertarieven) in rekening te brengen bij consumenten. Voordat consumenten met een slimme meter gebruik kunnen maken van dynamische leveringstarieven (kwartiertarieven) zijn er verschillende aanpassingen nodig in de ICT-systemen van de leveranciers, programmaverantwoordelijken en netbeheerders. Zo moeten er processen worden ontworpen voor het zo snel mogelijk toewijzen van verbruik (allocatie) op kwartierwaarden met behulp van de slimme meter. Ook moeten de ICT-systemen voor allocatie en reconciliatie (verrekening van de afwijking tussen gealloceerde energiehoeveelheden en werkelijke verbruiken) bij de netbeheerders worden aangepast. Hierbij moeten de systemen geschikt worden gemaakt om deze processen te kunnen doorlopen voor alle 8,5 miljoen aansluitingen die in de periode tot 2020 een slimme meter krijgen aangeboden. De netbeheerders hebben dit gezamenlijk opgepakt en gaan hiervoor een landelijk systeem realiseren.

De doorlooptijd van bovengenoemde randvoorwaardelijke aanpassingen bepaalt derhalve wanneer dynamische tarieven kunnen worden aangeboden aan de consument. De voorbereiding van dergelijke ICT-systeemaanpassingen is reeds gestart. De leveranciers, die belang hebben bij het kunnen aanbieden van dynamische tarieven, zijn bij dit traject aangesloten. In de loop van 2019 moet het op grote schaal aanbieden van dynamische tarieven mogelijk worden. De penetratie van de slimme meter is naar verwachting tegen die tijd meer dan 80%.

Gedurende de implementatie van de nieuwe processen en systemen wordt het naar verwachting begin 2017 mogelijk om in beperkte omvang dynamische tarieven aan te bieden. Deze mogelijkheid zal voornamelijk gebruikt worden om ervaringen op te doen met dynamische tarieven en allocatie op basis van de slimme meter, zowel bij leveranciers, programmaverantwoordelijken en netbeheerders als bij consumenten.

Het tijdpad voor de ICT-aanpassingen ziet er als volgt uit:

Tijdpad

Actie

2016–2017

Ontwerpfase voor aanpassingen van ICT-systemen voor allocatie en reconciliatie

2017

Dynamische leveringstarieven op kleine schaal om ervaring op te doen

2018

Implementatiefase voor processen voor allocatie en reconciliatie

2019

Op grote schaal aanbieding dynamische leveringstarieven mogelijk

Met de mogelijkheid voor dynamische tarieven wordt de keuzevrijheid van de consument vergroot en kunnen consumenten directer betrokken zijn bij het spel van vraag en aanbod op de energiemarkt. Hierbij is het van belang dat het nadrukkelijk een keuze is van consumenten om voor dynamische tarieven te kiezen. Consumenten kunnen dit niet opgedrongen krijgen. De huidige praktijk wijst uit dat er voor consumenten een breed aanbod aan energieproducten beschikbaar is.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp