Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329023 nr. H;141

29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie

H/ Nr. 141 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Ter Griffie van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 12 februari 2013. De wens dat de ministeriële regeling bij wet wordt geregeld kan door of namens een van beide Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel door ten minste dertig leden van de Tweede Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 12 maart 2013.

Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 februari 2013

Hierbij zend ik u de vastgestelde regeling tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van de wet tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt (Stb. 2011, 130).1

De voorlegging aan uw Kamer geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven nahangprocedure (artikel 12 van de Gaswet), en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over de bijgaande regeling voordat deze in werking treedt. Teneinde uw Kamer in de gelegenheid te stellen om zich binnen een redelijke termijn uit te spreken over de regeling, is het einde van de nahangtermijn vastgesteld op 8 maart 2013.

De minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer