Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-200328986 nr. A

28 986
Wijziging van een aantal wetten op het terrein van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid terzake van de arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden (Verzamelwet SZW-wetten AV- en Arboterrein)

A
NADER RAPPORT1

Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 30 juni 2003, aangeboden aan de Koningin door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 15 maart 2003, nr. 03.001204 machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 5 juni 2003, nr. W12.03.0099/IV, bied ik U hierbij aan.

De Raad van State kan zich met het voorstel van wet verenigen.

De redactionele kanttekeningen van de Raad zijn overgenomen

Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om in het wetsvoorstel nog enige wijzigingen aan te brengen:

a. in artikel I zijn nog een wijziging van artikel 12 en het vervallen van de artikelen 52 en 53 van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 opgenomen;

b. er is een nieuw artikel VI opgenomen met een technische wijziging van de Wet tot wijziging Warenwet (Stb. 2001, 557).

c. de inwerkingtredingsbepaling is gewijzigd, waardoor het mogelijk wordt de verschillende artikelen op verschillende tijdstippen in werking te laten treden.

De bedoelde wijzigingen zijn met uitzondering van het onder c genoemde voorzien van een toelichting.

Ik moge U mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus


XNoot
1

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State)