Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-200428986 nr. 7

28 986
Wijziging van een aantal wetten op het terrein van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid terzake van de arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden (Verzamelwet SZW-wetten AV- en Arboterrein)

nr. 7
TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 2 februari 2004

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd

Na artikel V wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL VA WET OP HET ALGEMEEN VERBINDEND EN HET ONVERBINDEND VERKLAREN VAN BEPALINGEN VAN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

De Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2, vierde lid, wordt «overeenkomsten tot het verrichten van enkele diensten» vervangen door: overeenkomsten van opdracht

B

Artikel 2a, derde lid, vervalt.

Toelichting

De in artikel VA voorgestelde wijzigingen van de Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten lopen parallel met de in artikel V al eerder in dit wetsvoorstel voorgestelde wijzigingen van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus