Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2002-200328986 nr. 1;2

28 986
Wijziging van een aantal wetten op het terrein van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid terzake van de arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden (Verzamelwet SZW-wetten AV- en Arboterrein)

nr. 1
KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van een aantal wetten op het terrein van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid terzake van de arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden (Verzamelwet SZW-wetten AV- en Arboterrein)

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

's-Gravenhage

3 juli 2003

Beatrix

nr. 2
VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is technische verbeteringen en enige andere wijzigingen, mede met het oog op deregulering en vermindering administratieve lasten, in wetgeving op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten aanzien van de arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET 1998

De Arbeidsomstandighedenwet 1998 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 12, eerste lid, tweede volzin, komt te luiden: De werkgever voert vooraf overleg met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging, of, bij het ontbreken daarvan met de belanghebbende werknemers over de uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid.

B

De artikelen 13, 52 en 53 vervallen.

C

In artikel 27, vijfde lid, vervalt: 13,.

ARTIKEL II ARBEIDSTIJDENWET

De Arbeidstijdenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 4:1, zevende lid, vervalt.

B

In artikel 5:2, eerste lid, wordt «zeer bijzondere omstandigheden, bedoeld in artikel 7:629, tweede en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek» vervangen door: zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden, bedoeld in artikel 4;1, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg.

C

In artikel 5:11, zesde lid, wordt «5:3, eerste lid» vervangen door: 5:3, tweede lid.

D

In artikel 6:2, eerste lid, wordt toegevoegd: en van werknemers, andere personen en diensten als bedoeld in artikel 14 van de Arbeidsomstandighedenwet 1998.

E

Artikel 8:2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid en tweede lid, eerste volzin, wordt «Een daartoe aangewezen ambtenaar als bedoeld in artikel 8:1» telkens vervangen door: Een toezichthouder.

2. In het tweede lid, eerste volzin, wordt na «arbeids- en rusttijden» ingevoegd: of de registratie.

F

In artikel 8:4 wordt «toezichthoudende ambtenaren» vervangen door: toezichthouders.

G

De artikelen 12:5, 12:10 en 12:13 vervallen.

ARTIKEL III WET OP DE BEDRIJFSORGANISATIE

De Wet op de bedrijfsorganisatie wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 4, zesde lid, wordt vervangen door:

6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent de benoeming van de leden en hun plaatsvervangers.

B

In artikel 38, eerste lid, wordt «op de bij algemene maatregel van bestuur omschreven wijze en geeft hij gelegenheid daartegen schriftelijk bedenkingen aan hem in te zenden gedurende een mede bij algemene maatregel van bestuur te bepalen termijn» vervangen door: in het vanwege de Raad uitgegeven Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie en geeft hij gedurende vier weken gelegenheid daartegen schriftelijk bedenkingen aan te voeren.

C

Artikel 38, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste volzin wordt «op de wijze, bij algemene maatregel van bestuur te bepalen» vervangen door: in het vanwege de Raad uitgegeven Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

2. Na de tweede volzin wordt een nieuwe volzin ingevoegd, luidende: Het besluit waarbij de goedkeuring is verleend wordt bij de bekendmaking vermeld.

3. In de nieuwe vierde volzin wordt «Zij treden» vervangen door: De verordeningen treden.

D

In artikel 100, eerste lid, wordt «op de bij algemene maatregel van bestuur omschreven wijze en geeft het gelegenheid daartegen schriftelijk bedenkingen aan hetzelve in te zenden gedurende een mede bij algemene maatregel van bestuur te bepalen termijn» vervangen door: in het vanwege de Raad uitgegeven Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie en geeft het gedurende vier weken gelegenheid daartegen schriftelijk bedenkingen aan te voeren.

E

Artikel 106, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste volzin wordt «op de wijze, bij algemene maatregel van bestuur te bepalen» vervangen door: in het vanwege de Raad uitgegeven Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

2. Na de tweede volzin wordt een nieuwe volzin ingevoegd, luidende: Het besluit waarbij de goedkeuring is verleend wordt bij de bekendmaking vermeld.

3. In de nieuwe vierde volzin wordt «Zij treden» vervangen door: De verordeningen treden.

F

In artikel 111, eerste lid, wordt «op bij algemene maatregel van bestuur te bepalen wijze» vervangen door: in de Staatscourant.

ARTIKEL IV WET MELDING COLLECTIEF ONTSLAG

In artikel 3, eerste lid, tweede volzin, van de Wet melding collectief ontslag vervalt «in het betrokken werkgebied».

ARTIKEL V WET OP DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Artikel 14a, vierde lid, van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst vervalt.

ARTIKEL VI WET TOT WIJZIGING WARENWET (STB. 2001, 557)

In artikel II, vierde lid, onderdeel j, van de Wet van 1 november 2001, Stb. 557, tot wijziging van de Warenwet met het oog op de incorporatie van productveiligheidsvoorschriften uit de Wet op de gevaarlijke werktuigen, zulks onder intrekking van deze wet en de Stoomwet wordt «(Stcrt. 208)» vervangen door: (Stcrt. 243).

ARTIKEL VII INWERKINGTREDING

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen verschillend kan worden vastgesteld.

ARTIKEL VIII CITEERTITEL

Deze wet wordt aangehaald als: Verzamelwet SZW-wetten AV- en Arboterrein.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,