28 973 Toekomst van de intensieve veehouderij

Nr. 80 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 september 2011

Bij deze bied ik u de tweede voortgangsrapportage aan van het samenwerkingsverband van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij die mij op 30 augustus jl. is aangeboden.1

Ik zal de inhoud van deze rapportage betrekken in mijn visie op de megastallen, de kabinetsvisie op het mestbeleid het rapport van de Commissie Van Doorn en de actualisering van de Nota Dierenwelzijn en Nationale Agenda Diergezondheid.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven