28 973 Toekomst veehouderij

Nr. 234 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 februari 2020

De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft verzocht om een reactie op het rapport «Betaalbaar beter boeren» en de onderliggende maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) «Toekomstbestendige veehouderij» van Ecorys.

Het rapport «betaalbaar beter boeren» schetst de stappen die Greenpeace gewenst acht voor een omslag in de veehouderij: een andere manier van houden, maar vooral veel minder vee.

Het rapport is gebaseerd op een MKBA. Deze beziet een drietal scenario’s van krimp van de veestapel. De scenario’s in deze studie hebben een specifieke richting: forse krimp van de veestapel. Andere mogelijke maatregelen om schadelijke emissies vanuit de landbouw te verminderen, zoals innovatieve systemen voor emissiereductie blijven in dit rapport buiten beschouwing. Ook is in de scenario’s geen rekening gehouden met het beleid dat onder meer vanuit het klimaatakkoord, maar ook ten behoeve van stikstofreductie tot vermindering van emissies gaat leiden.

Het is geen nieuw inzicht dat minder uitstoot van broeikasgassen en andere emissies die het klimaat, milieu en de biodiversiteit schaden, per saldo maatschappelijke baten kunnen opleveren. Het kabinet voert dan ook een ambitieus klimaat- en milieubeleid om schadelijke emissies terug te dringen.

Bij het reduceren van emissies is het tevens zaak om oog te hebben voor de volhoudbaarheid van het landbouwsysteem, het maatschappelijk draagvlak en een duurzaam perspectief voor de sector.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Naar boven