28 973 Toekomst van de intensieve veehouderij

Nr. 106 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 maart 2012

Tijdens het AO moties en toezeggingen van de Vaste Commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 14 maart jongstleden heb ik uw Kamer toegezegd een brief te zullen sturen naar de provincies en de VNG om hen te attenderen op de komst van het advies van de Gezondheidsraad over een beoordelingskader voor micro-organismen en endotoxinen afkomstig uit veehouderijen.

Conform het verzoek van de Kamer zend ik u hierbij een afschrift van de heden verzonden brief1.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven