28 887
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de – in beginsel tijdelijke – invoering van een omzetbelastingregeling voor elektronische diensten (e-commerce)

nr. 6
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 10 juni 2003

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

I

Het in artikel I, onderdeel D, voorgestelde artikel 28u komt te vervallen.

II

In artikel II, eerste lid, wordt na de eerste volzin toegevoegd: Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst wordt uitgegeven na 30 juni 2003, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Toelichting

Deze nota van wijziging bevat voorstellen die een tweetal meer formeelrechtelijke aspecten van het wetsvoorstel wijzigen. Enerzijds wordt voorgesteld om af te zien van de mogelijkheid om bij ministeriële regeling nadere regels te stellen inzake de toepassing van afdeling 7 (Regeling voor niet in de Gemeenschap gevestigde ondernemers die elektronische diensten verrichten aan anderen dan ondernemers die in de gemeenschap wonen of zijn gevestigd). Anderzijds wordt, gelet op de resterende beschikbare tijd voor parlementaire behandeling van het wetsvoorstel, de inwerkingtredingsbepaling aangepast.

Onderdeel I (Wet op de omzetbelasting)

Gelet op het in principe tijdelijke karakter van de bijzondere regeling van afdeling 7 en de daarbij behorende evaluatie van deze regeling binnen 3 jaar, bestaat bij nader inzien geen behoefte aan de mogelijkheid om bij ministeriële regeling nadere regels te kunnen stellen inzake de toepassing van deze afdeling. Indachtig de ratio van de Richtlijn e-commerce is het wetsvoorstel bovendien reeds afgestemd op een betrekkelijk eenvoudige naleving van de fiscale en administratieve verplichtingen.

Onderdeel II (Inwerkingtreding)

Deze wijziging houdt verband met de omstandigheid dat de beoogde inwerkingtreding mogelijk niet haalbaar zal blijken te zijn. Dit komt mede door de onvoorziene verlate indiening van het wetsvoorstel en de daardoor korte termijn die feitelijk resteert voor de parlementaire behandeling. Om zoveel mogelijk recht te blijven doen aan de beoogde inwerkingtredingsdatum van de Richtlijn e-commerce (1 juli 2003) wordt aan artikel II, eerste lid, van het wetsvoorstel toegevoegd dat de wet in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij is geplaatst indien die datum ligt na 30 juni 2003. Hiermee wordt in ieder geval voorkomen dat een goede inhoudelijke behandeling van het wetsvoorstel wordt gefrustreerd door de concrete inwerkingtredingsdatum. De voorgestelde wijziging van de inwerkingtredingsbepaling houdt echter tevens de mogelijkheid open om de tot nu toe gevolgde inzet – inwerkingtreding met ingang van 1 juli 2003 – te realiseren.

De Staatssecretaris van Financiën,

J. G. Wijn

Naar boven