28 867
Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen)

nr. 20
MOTIE VAN HET LID ANKER C.S.

Voorgesteld 11 september 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de mogelijkheid van «koude uitsluiting» nog steeds bestaat, ondanks corrigerende jurisprudentie;

van mening, dat deze regeling onbillijk is voor de niet-beroepsactieve echtgenoot of geregistreerd partner die niet in geld, maar wel in arbeid een bijdrage heeft geleverd aan de opbouw van het vermogen binnen de huwelijkse gemeenschap;

overwegende, dat deze economisch zwakkere partij kennelijk nog onvoldoende wordt beschermd door de eis van tussenkomst van de notaris bij het maken van huwelijkse voorwaarden;

verzoekt de regering vóór 1 mei 2009 een voorstel te doen voor een wettelijk recht op een billijke vergoeding voor de niet-beroepsactieve echtgenoot of geregistreerd partner, die niet in geld maar wel in arbeid een bijdrage heeft geleverd aan de opbouw van het vermogen binnen de huwelijkse gemeenschap,

en gaat over tot de orde van de dag.

Anker

Timmer

De Wit

Naar boven