Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200828867 nr. 16

28 867
Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen)

nr. 16
AMENDEMENT VAN HET LID ANKER

Ontvangen 20 maart 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel C, vervalt artikel 95.

II

In artikel I, onderdeel C, vervalt in artikel 96b de zinsnede «95,».

III

In artikel II vervalt het tweede punt.

IV

In artikel V vervalt het derde lid.

Toelichting

De zogenoemde zaakvervangingsregel zoals deze is neergelegd in het voorgestelde artikel 95 brengt veel onduidelijkheid mee voor de burger, en zal bovendien onwerkbaar zijn in de praktijk. Daar de minister er bij de tweede nota van wijziging voor heeft gekozen de gemeenschap alsnog de bij aanvang aanwezige goederen te laten omvatten, is de kans namelijk groot dat beide partners slechts over een gemeenschappelijk vermogen beschikken. Wanneer één van beide echtgenoten vervolgens een goed verkrijgt dat voor meer dan de helft van de tegenprestatie ten laste van zijn of haar eigen vermogen valt (denk bijvoorbeeld aan het kopen van een auto voor 75% uit het eigen vermogen ten gevolge van een verkregen erfenis en voor 25% uit de gemeenschap), kunnen er problemen ontstaan. Immers, voorzover de tegenprestatie ten laste van de gemeenschap komt, is de echtgenoot gehouden tot een vergoeding aan de gemeenschap. In een groot deel van de gevallen zal men niet aan deze verplichting kunnen voldoen, aangezien men eenvoudigweg niet over een eigen vermogen beschikt. De voorgestelde bepaling zal om deze reden alsnog moeten vervallen.

Anker